U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
In early August 2019 U3A Stilbaai had 343 members. The membership fee for the 2019/20 year will remain at R30 per person - click here for more information about membership.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
Vroeg in Augustus 2019 het U3A Stilbaai 343 lede. Die ledegelde vir die 2019/20 jaar bly op R30 per persoon - kliek hier vir meer inligting oor lidmaatskap.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


 MONTHLY MEETING
Monday, 28 October 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
JAZZ: WHAT AND FROM WHERE?
Phil Scheffer
The talk is mainly about the origins and nature of jazz music - a rather condensed discussion given the complexity of an art form that developed over decades. Several books, including doctoral dissertations, about the origins and history of jazz has appeared. The talk is not only for 'jazz fans', but for all with a music taste exceeding 3-chord jargon.
Phil started playing guitar during his school years, but only became aware of jazz in 1961 thanks to a recording by Oscar Petersen. Phil was involved in dance orchestra's and stage productions for nearly 45 years.
 MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 28 Oktober 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
JAZZ: WAT EN VAN WAAR?
Phil Scheffer
Die praatjie gaan hoofsaaklik oor die ontstaan en aard van jazzmusiek - uiteraard 'n baie beknopte bespreking, gesien die kompleksiteit van 'n kunsvorm wat oor baie dekades ontwikkel het. Verskeie boeke, insluitende doktorale proefskrifte, aangaande die ontstaan en geskiedenis van jazz, het al verskyn. Die praatjie is nie slegs vir 'jazz fans' nie, maar vir alle mense met 'n musieksmaak verhewe bo 3-akkoord jargon. 
Phil het reeds tydens sy skooljare met die kitaar begin tokkel, maar het eers in 1961 te danke aan 'n opname van Oscar Petersen bewus geraak van jazz. Hy was vir bykans 45 jaar betrokke by dansorkeste en verhoogproduksies.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
Please not that the programme may be changed at short notice due to unforeseen circumstances.
25 Nov Louis Hiemstra talks about Leonardo da Vinci.
For the first half of 2020 we will be offering a varied programme; subjects include how to cope with amputation, smart homes, the history of the Bible, Stilbaai's coastal dunes, and several other subjects to be announced in due course.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Let wel dat die program weens onvoorsiene omstandighede op kort kennisgewing verander mag word.
25 Nov: Louis Hiemstra gee 'n praatjie oor Leonardo da Vinci.
Vir die eerste helfte van 2020 bied ons 'n verskeidenheid onderwerpe aan, dit sluit in hantering van amputasie, slim wonings, die geskiedenis van die Bybel, Stilbaai se kusduine, en verskeie ander onderwerpe wat ons mettertyd sal aankondig.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai