U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY TALK - APRIL
Monday, 31 May 2021 @ 09h30
Die Waenhuis, Jagersbosch.
THE STILBAAI EAST DUNES
Niel van Wyk
Niel van Wyk is an environmental scientist with many years experience in coastal processes and management of coastal systems. In this talk he describes the function and dynamics of coastal dunes, in particular the Stilbaai East dunes. Over the years the Stilbaai East dunes have been heavily impacted by man, and the talk will discuss the resulting changes and current problems related to these changes.
The PowerPoint is in English, the talk will be in both English and Afrikaans.
Due to Covid-19 regulations only 50 people will be allowed in Die Waenhuis. Bookings for the talk can be made at info@u3astilbaai.org. Guests are welcome, but will be placed on a waiting list so that members of U3A Stilbaai can be accommodated. Please provide your cell or telephone number when booking.

NEW ON WEBSITE
» Talk about Philately and the 2020 Postal Project.
» Link to U3A South Africa webinars. (See above)
» New Neuroscience videos - 17 April 2021.
» Virtual Museum Albums - 31 January 2021.
» Hessequa Bird Atlas Newsletter No 3 - January 2021.
» Bird Group's Atlas Bird Lists - November 2020.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.
If we receive adequate advance notice of webinars and talks, we will forward the notice to members on our Zoom talk list. Contact us on info@u3astilbaai.org if you want to receive these notices.

Talks on video or slide show
The talk on Philately is available on YouTube. The talk on the Stilbaai Midge is available as a slide show with narration. A talk about Land Registration and Land Reform is now also available as a pdf slide show. A previous talk on the Gouriqua reactor is on a series of YouTube clips.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
MAANDELIKSE PRAATJIE - APRIL
Maandag, 31 Mei 2021 @ 09h30
Die Waenhuis, Jagersbosch.
DIE STILBAAI-OOS DUINE
Niel van Wyk
Niel van Wyk is 'n omgewingswetenskaplike met baie jare ondervinding in kusprosesse en die bestuur van kus-stelsels. In die praatjie beskryf hy die funksie en dinamika van kusduine, in besonders die Stilbaai-Oos duine. Oor die jare het menslike aksies heelwat impak gehad op die Stilbaai-oos duine, en die lesing bespreek die gevolglike veranderinge en die huidige probleme as gevolg van hierdie veranderinge.
Die PowerPoint is in Engels, die lesing self is in beide Engels en Afrikaans.
Weens die Covid-19 regulasies mag net 50 persone in Die Waenhuis toegelaat word. Besprekings vir die lesing kan by info@u3astilbaai.org gemaak word. Gaste is welkom, maar sal op 'n waglys geplaas word sodat lede van U3A Stilbaai eers plek kan kry. Verskaf asseblief u sel of telefoonnommer wanneer u bespreek.

NUUT OP WEBTUISTE
» Praatjie oor Filatelie en die 2020 Posprojek.
» Skakel na U3A Suid-Afrika webinars. (Sien hierbo)
» Nuwe Neurowetenskap videos - 17 April 2021.
» Virtuele Museum Albums - 31 Januarie 2021.
» Hessequa Voëlatlas Nuusbrief Nr 3 - Januarie 2021.
» Voëlgroep se Atlas Voëllyste - November 2020.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.
As ons voldoende vooraf  kennisgewing ontvang van webinars en praatjies, sal ons die kennisgewing aanstuur aan lede op ons Zoom praatjie lys. Kontak ons by info@u3astilbaai.org as u hierdie kennisgewings wil ontvang.

Lesings op video of skyfievertoning.
Die praatjie oor Filatelie is nou op YouTube. Die praatjie oor die Stilbaai Muggie is nou beskikbaar as 'n skyfievertoning met vertelling. 'n Lesing oor Grondhervorming en Grondhervorming is nou ook beskikbaar as 'n pdf skyfie vertoning. 'n Vorige praatjie oor die Gouriqua reaktor is op 'n reeks YouTube videos.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
The programme for the next months had to be changed due to unforeseen circumstances. The final programme for the next few months will be provided in due course.
May 31: The Stilbaai East Dunes - Niel van Wyk.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Die program vir die volgende maande moes aangepas word weens onvoorsiene omstandighede. Die finale program vir die volgende paar maande sal binnekort voorsien word.
Mei 31: Die Stilbaai-Oos Duine - Niel van Wyk.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2021 U3A Stilbaai