U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


COVID-19
All meetings and gatherings is cancelled until end of January. The monthly talk is postponed.

 ANNUAL GENERAL MEETING
Monday, 25 January 2021.
The meeting will not take place due to the alarming resurgence of Covid-19.
The reports for 2019/20 are now available:
» Chairperson's Report - 2019/20
» Financial Report - 2019/20

The talk on the Stilbaai Midge is now available as a slide show with narration. A talk about Land Registration and Land Reform is now also available as a pdf slide show. A previous talk on the Gouriqua reactor is on a series of YouTube clips.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.

NEW ON WEBSITE
» Virtual Museum Albums - 31 January 2021.
» Hessequa Bird Atlas Newsletter No 3 - January 2021.
» Bird Group's Atlas Bird Lists - November 2020.
» Photography Group's photo albums.
» Neuroscience section under Groups - new videos.
 COVID-19 
Alle vergaderings en byeenkomste tot die einde Januarie is gekanselleer. Die maandelikse praatjie is uitgestel.

 ALGEMENE JAARVERGADERING
Maandag, 25 Januarie 2021.
Die vergadering sal nie plaasvind nie weens die kommerwekkende toename in Covid-19.
Die verslae vir 2019/20 is nou beskikbaar:
» Voorsitter se Verslag - 2019/20
» Finansiële Verslag - 2019/20

Die praatjie oor die Stilbaai Muggie is nou beskikbaar as 'n skyfievertoning met vertelling. 'n Lesing oor Grondhervorming en Grondhervorming is nou ook beskikbaar as 'n pdf skyfie vertoning. 'n Vorige praatjie oor die Gouriqua reaktor is op 'n reeks YouTube videos.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.

NUUT OP WEBTUISTE
» Virtual Museum Albums - 31 Januarie 2021.
» Hessequa Voëlatlas Nuusbrief Nr 3 - Januarie 2021.
» Voëlgroep se Atlas Voëllyste - November 2020.
» Fotografie groep se foto albums.
» Neurowetenskap seksie onder Groepe - nuwe video's.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
The programme for this year will be provided later. We have postponed January's talk due to Covid-19.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Die program vir die jaar sal later voorsien word. Ons moes Januarie se lesing uitstel weens Covid-19.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2021 U3A Stilbaai