U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETINGS
On the last Monday morning of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans and there is usually a PowerPoint presentation.
Some of the talks are available on YouTube - go to the "Previous Talks" page to view.

Monday 29 August 2022
Die Waenhuis, Jagersbosch
"UIT DIE VUIS"
(Experiences of a Senior Advocate)
Adv Sam Maritz SC
Sam Maritz was born in the West Rand and matriculated in Kimberley. After graduating with a BA.LLB from Pretoria University, he was admitted as an advocate and worked in the office of the Attorney-General in Pretoria. Subsequently he served as articled clerk in Vryburg and Windhoek and was admitted as attorney, but he never practised as an attorney.
In 1978 Sam was again admitted as advocate and practised in Pretoria. In 1985 he obtained the status of senior counsel, Senior Consultus (SC). While in practice he acted as judge in the Supreme Court 6 or 7 times for 3-month periods. In 2020 he left the Bar, but remained on as an associate member till June 2020. In that year Sam settled in Stilbaai.
In the talk Adv Sam Maritz chats about his experiences as senior advocate. He discusses, inter alia, the composition of the court, procedures, the role of an advocate vs that of an attorney. He relates some of his personal experiences with several highly placed persons, and then also his experiences with other aspects of the courts system and personal interests.

Meeting arrangements
If load shedding is again in effect on 29 August, it could mean that the power is off in the morning. At this stage we are planning to start the meeting at 10h00, but will confirm later in the month.
Remember to wear your name tag if you have one already.
The wine raffle will be held. Bring R5 for a chance to win a very good bottle of wine! The R10 Gin raffle will take place again. The funds are earmarked for the Jagersbosch Fund and the annual payment of our U3A computer licence.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.
If we receive adequate advance notice of webinars and talks, we will forward the notice to members on our Zoom talk list. Contact us on info@u3astilbaai.org if you want to receive these notices.

Talks on video or slide show
The talk on Philately is available on YouTube. The talk on the Stilbaai Midge is available as a slide show with narration. A talk about Land Registration and Land Reform is now also available as a pdf slide show. A previous talk on the Gouriqua reactor is on a series of YouTube clips.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandag oggend van  elke maand (uitgesluit Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interesante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels en daar is gewoonlik 'n PowerPoint voorlegging.
Sommige van die praatjies is op You Tube - gaan na die "Vorige Lesings" blad om te besigtig.

Maandag 29 Augustus 2022
Die Waenhuis, Jagersbosch
UIT DIE VUIS
(Ervarings van 'n Senior Advokaat)
Adv Sam Maritz SC
Sam Maritz is gebore in die Wes-Rand, en het in Kimberley matrikuleer. Na verwerwing van 'n BA.LLB by die Universiteit Pretoria, word hy as advokaat toegelaat en werk by die kantoor van die Prokureur-Generaal in Pretoria. Daarna dien hy as leerklerk in Vryburg en Windhoek waar hy as prokureur toegelaat is, maar hy praktiseer nooit as prokureur nie.
In 1978 is Sam weer as advokaat toegelaat, en praktiseer in Pretoria. In 1985 verwerf hy die status van senior advokaat, Senior Consultus (SC). Terwyl hy praktiseer het hy 6 of 7 keer vir 3 maande tydperke waargeneem as regter in die Hooggeregshof. In 2020 verlaat hy die Balie, maar bly aan as geassosieerde lid tot Junie 2020. In daardie jaar verhuis Sam na Stilbaai.
In die praatjie gesels Adv Sam Maritz oor sy ervarings as senior advokaat. Hy vertel van o.a. die samestelling van die hof, prosedures, en die rol van 'n advokaat vs die rol van 'n prokureur. Dan praat hy van 'n aantal van sy persoonlike ondervindings met verskeie hooggeplaasdes en ook van ander aspekte van die hofstelsel en persoonlike belangstellings.

Vergadering-reëlings
As beurtkrag in effek is op 29 Augustus, kan dit beteken dat die krag die oggend af sal wees. Op hierdie stadium beplan ons dat die vergadering om 10h00 begin, maar sal later in die maand bevestig.
Indien u reeds ’n naamkaartjie het, moet u dit asseblief dra.
Die wynloting sal wel gehou word. Bring R5 saam vir ‘n kans om ’n bottel baie goeie wyn te wen! Die R10 Gin-loting sal weer plaasvind soos in die verlede. Fondse word ge-oormerk vir die Jagersbosch-fonds sowel as die jaarlikse lisensie vir die U3A-rekenaar.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.
As ons voldoende vooraf  kennisgewing ontvang van webinars en praatjies, sal ons die kennisgewing aanstuur aan lede op ons Zoom praatjie lys. Kontak ons by info@u3astilbaai.org as u hierdie kennisgewings wil ontvang.

Lesings op video of skyfievertoning.
Die praatjie oor Filatelie is nou op YouTube. Die praatjie oor die Stilbaai Muggie is nou beskikbaar as 'n skyfievertoning met vertelling. 'n Lesing oor Grondhervorming en Grondhervorming is nou ook beskikbaar as 'n pdf skyfie vertoning. 'n Vorige praatjie oor die Gouriqua reaktor is op 'n reeks YouTube videos.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2021 U3A Stilbaai