U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
At end of March 2019 U3A Stilbaai had 311 members.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
Teen einde Maart 2019 het U3A Stilbaai 311 lede
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETING
Monday, 29 April 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Gert Claassen of Hermanus will give a talk on the "Lost City in the Jungles of Brazil."
Guests and non-members are welcome, admission is free.
MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 29 April 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Gert Claassen van Hermanus gee 'n praatjie oor "'n Verlore Stad in die Woude van Brasilë."
Gaste en nie-lede is welkom, toegang is gratis.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
Please not that the programme may be changed at short notice due to unforeseen circumstances.
27 May: Belinda Gordon’s talk will be: “Glimpses Into the Lives of Women during the Boer War.”
24 June: Karel Nel discusses the Gouriqua nuclear reactor that was never built.
29 July: Annual General Meeting (as short as possible).
This is followed by a talk by Richard Webb on the work and achievements of the Photography Group.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Let wel dat die program weens onvoorsiene omstandighede op kort kennisgewing verander mag word.
27 Mei: Belinda Gordon se praatjie se titel is: "Glimpses into the Lives of Women during the Boer War."
24 Junie: Karel Nel bespreek die Gourikwa kern-reaktor wat nooit gebou is nie.
29 Julie Algemene Jaarvergadering (so kort as moontlik).
Dit word gevolg deur 'n praatjie deur Richard Webb oor die werk van die Fotografie Groep en wat hulle alles behaal het.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Past issues of our monthly newsletter are available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
© 2018 U3A Stilbaai