U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


IMPORTANT NOTICE
All indoor gatherngs remain cancelled till further notice due to the serious Covid situation in Stilbaai. Outdoor group activities may resume taking due care and applying Covid safety restrictions.
We urge all members to take care - to those of you who have Covid-19, we wish you a speedy and complete recovery.

NEW ON WEBSITE
» Protection of Personal Information Act.
» New Neuroscience videos. June 2021.
» NEW - Section for Hiking Group with photo albums.
» Talk about Philately and the 2020 Postal Project.
» Link to U3A South Africa webinars. (See below).
» Virtual Museum Albums.
» Hessequa Bird Atlas Newsletter No 3, January 2021.
» Bird Group's Atlas Bird Lists.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.
If we receive adequate advance notice of webinars and talks, we will forward the notice to members on our Zoom talk list. Contact us on info@u3astilbaai.org if you want to receive these notices.

Talks on video or slide show
The talk on Philately is available on YouTube. The talk on the Stilbaai Midge is available as a slide show with narration. A talk about Land Registration and Land Reform is now also available as a pdf slide show. A previous talk on the Gouriqua reactor is on a series of YouTube clips.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
BELANGRIKE KENNISGEWING
Alle binnenshuise byeenkomste is steeds verbode tot verdere kennisgewing weens die ernstige Covid situasie in Stilbaai. Buitelug aktiwiteite van groepe kan hervat word, met inageneming van Covid veiligheids maatreëls.
Ons versoek alle lede om versigtig te wees - aan diegene wat Covid-19 het, wens ons 'n spoedige en volkome herstel toe.

NUUT OP WEBTUISTE
» Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting.
» Nuwe Neurowetenskap videos. Junie 2021.
» NUUT- Seksie vir Stapgroep met foto-albums.
» Praatjie oor Filatelie en die 2020 Posprojek.
» Skakel na U3A Suid-Afrika webinars. (Sien hieronder).
» Virtuele Museum Albums.
» Hessequa Voëlatlas Nuusbrief Nr 3, Januarie 2021.
» Voëlgroep se Atlas Voëllyste.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.
As ons voldoende vooraf  kennisgewing ontvang van webinars en praatjies, sal ons die kennisgewing aanstuur aan lede op ons Zoom praatjie lys. Kontak ons by info@u3astilbaai.org as u hierdie kennisgewings wil ontvang.

Lesings op video of skyfievertoning.
Die praatjie oor Filatelie is nou op YouTube. Die praatjie oor die Stilbaai Muggie is nou beskikbaar as 'n skyfievertoning met vertelling. 'n Lesing oor Grondhervorming en Grondhervorming is nou ook beskikbaar as 'n pdf skyfie vertoning. 'n Vorige praatjie oor die Gouriqua reaktor is op 'n reeks YouTube videos.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
The programme is currently on hold until the serious Covid-19 situation in Stilbaai comes to an end. We will inform our members as soon as the talks are resumed.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Die program is tans opgeskort totdat die ernstige Covid-19 situasie in Stilbaai tot 'n einde kom. Ons sal ons lede in kennis stel sodra die praatjies hervat word.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2021 U3A Stilbaai