U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
The membership fee for the 2019/20 year will remain at R30 per person - click here for more information about membership.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
Die ledegelde vir die 2019/20 jaar bly op R30 per persoon - kliek hier vir meer inligting oor lidmaatskap.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


 MONTHLY MEETING
Monday, 25 November 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
LEONARDO DA VINCI
Louis Hiemstra
One of the world's most diversely talented individuals died 500 years ago; Leonardo da Vinci was the prime examplar of the "Renaissance Man", a man of unquenchable curiosity with a feverishly inventive imagination.
Well-known Stilbaai artist, Dr Louis Hiemstra, talks to us about Leonardo da Vinci and his work.
 MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 25 November 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
LEONARDO DA VINCI
Louis Hiemstra
Een van die wêreld se mees diverse talentvolle individue is 500 jaar gelede oorlede; Leonardo da Vinci was die toonbeeld van die "Renaissance Mens", 'n man met 'n onversadigbare nuuskierigheid en 'n vindingryke verbeelding.
Dr Louis Hiemstra, bekende kunstenaar van Stilbaai, praat oor Leonardo da Vinci en sy werk.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
Please not that the programme may be changed at short notice due to unforeseen circumstances.
January 27: Mike Steytler - Amputation: Psychological and physical preparation and consequences.
February 24: Oliver Iltisberger talks about the "Smart Future" 
March 30: Herman du Toit speaks about Languages and translations
April 27:  Pieter du Toit discusses a journey in Tibet. 
May 25: Niel van Wyk gives a presentation on Stilbaai's dune dilemma.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Let wel dat die program weens onvoorsiene omstandighede op kort kennisgewing verander mag word.
Januarie 27: Mike Steytler - Amputasie: Sielkundige en fisiese voorbereiding en gevolge.
Februarie 24: Oliver Iltisberger praat oor die "Smart Future"
Maart 30: Herman du Toit praat oor Tale en vertalings.
April 27: Pieter du Toit bespreek 'n reis in Tibet.
Mei 25: Niel van Wyk gee 'n voorlegging oor Stilbaai se duine dilemma.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai