U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
In early August 2019 U3A Stilbaai had 343 members. The membership fee for the 2019/20 year will remain at R30 per person - click here for more information about membership.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
Vroeg in Augustus 2019 het U3A Stilbaai 343 lede. Die ledegelde vir die 2019/20 jaar bly op R30 per persoon - kliek hier vir meer inligting oor lidmaatskap.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


 MONTHLY MEETING
Monday, 26 August 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
LAND REGISTRATION AND LAND RESTITUTION
Gustav Radloff
Gustav Radloff has come a long way with land registration, he served on the Deeds Registration Regulation Board from 1976 to 2011 as one of the two representatives from the legal profession.
In his talk he explains the importance of a good and reliable land registration system. He then discusses the process of land restitution.
 MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 26 Augustus 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
GRONDREGISTRASIE EN GRONDHERVORMING
Gustav Radloff
Gustav Radloff het 'n lang pad met grondregistrasie geloop, hy was vanaf 1976 tot 2011 lid van die Akteregistrasieregulasie-raad as een van twee verteenwoordigers van die regsprofessie.
In sy praatjie verduidelik hy die belangrikheid van 'n goeie en betroubare grondregistrasie stelsel. Daarna bespreek hy die grond-hervormings proses.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
Please not that the programme may be changed at short notice due to unforeseen circumstances.
30 Sep: Jenni Sharkey: "Empowered by your Emotions"
28 Oct: Phil Scheffer: "Jazz: Wat en van waar.'
25 Nov Louis Hiemstra talks about Leonardo da Vinci.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Let wel dat die program weens onvoorsiene omstandighede op kort kennisgewing verander mag word.
30 Sep: Jenni Sharkey gee 'n praatjie met titel "Empowered by your Emotions"
28 Okt: Phil Scheffer: "Jazz: Wat en van waar."
25 Nov: Louis Hiemstra gee 'n praatjie oor Leonardo da Vinci.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai