U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.

MONTHLY MEETINGS
On the last Monday morning of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans and there is usually a PowerPoint presentation.
Some of the talks are available on video or slides - go to the "MonthlyTalks" page to view.

Monday 25 September 2023 at 10:00
Die Waenhuis, Jagersbosch
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF MOUNTAIN PASSES IN THE SOUTHERN CAPE
Niel van Wyk
A total of 20 mountain passes crosses the mountains of the southern Cape, the area between Montague in the west and Plettenberg Bay in the east, with the Swartberg as the northern boundary. Today 15 of these are still in use as public roads.
The talk is not a travelogue describing these passes, but a discussion of how they originated and how historical events at the Cape influenced their development to form part of our modern-day transport routes.
The early origins of the passes are discussed in general terms, then the impacts of the Dutch East India Company (VOC) and the local Khoekhoen tribes on their use and development. Over the years two types of passes developed, those using animal trails and those that were constructed. The talk ends with a listing of the 20 mountain passes.

Niel van Wyk was born in Riversdale where he matriculated. He attended Rhodes Univiersity obtaining degrees in Zoology, Entomology and Ichthyology; subsequently working for Cape Province Nature Conservation for nearly 30 years. After living in Cape Town for 30 years, he moved to Stilbaai, his old home territory, in 2014 to enjoy a more relaxing lifestyle.
Although Niel is an environmental scientist, he has always had a keen interest in the history of the Hessequa area. The Van Wyk family played a prominent role in the early development of Riversdale and Stilbaai, and Niel compiled a family register of the Riversdale branch of the Van Wyks. He has also researched the history of a farm that was in his family for about 130 years, this is Plattekloof, the oldest farm in the Riversdale district.
Plattekloof farm lies at the entrance to an historically important mountain pass across the Langeberg, the Plattekloof Pass; in his research on the history of the farm, he found this closely intertwined with the fascinating history of this pass. This lead to research into the origin of mountain passes and their use and development in the Langeberg, Outeniqua and Swartberg mountains.

Meeting arrangements
You can join U3A Stilbaai before the meeting; the annual fee remains R30 per person.  You can pay by EFT into our banking account - our banking details are on the Administration page (click here).
Please wear your name tag to the meeting. If you paid you fees recently, the name tags will be available at the monthly meeting.
Bring R5 for a chance to win a very good bottle of wine! The R10 Gin raffle will take place again. The funds are earmarked for the Jagersbosch Fund and the annual payment of our U3A computer licence respectively.
MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandag oggend van  elke maand (uitgesluit Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interesante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels en daar is gewoonlik 'n PowerPoint voorlegging.
Sommige van die praatjies is op vidoe of skyfies- gaan na die "Maandelikse Praatjies" blad om te besigtig.

Maandag 25 September 2023 om 10:00
Die Waenhuis, Jagersbosch
DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN BERGPASSE IN DIE SUID-KAAP
Niel van Wyk
‘n Totaal van 20 bergpasse het die berge van die Suid-Kaap gekruis, dit is die area tussen Montague in die weste en Plettenbergbaai in die ooste, met die Swartberge as die noordelike grens. Vandag is 15 van hierdie passe nog in gebruik as openbare paaie
Die praatjie is nie ‘n reisverhaal wat die passe beskryf nie, maar ‘n bespreking van hoe hulle ontstaan het en hoe geskiedkundige gebeure in die Kaap hul ontwikkeling beïnvloed het om deel te vorm van ons hedendaagse vervoer roetes.
Die vroeë ontwikkeling van die passe word in algemene terme bespreek, en dan die invloede van die Hollandse Oos-Indiese Maatskappy (VOC) en die plaaslike Khoekhoen stamme op hul gebruik en ontwikkeling. Oor die jare het twee tipe passe ontwikkel, dié wat dierepaadjies gebruik het, en passe wat gebou is. Die praatjie eindig met ‘n lys van die 20 passe.

Niel van Wyk is in Riversdal gebore waar gematrikuleer het. Hy het by Rhodes Universiteit studeer waar hy grade in Dierkunde, Insektekunde en Viskunde toegeken is; daarna werksaam by Kaap Provinsiale Natuurbewaring vir byna 30 jaar. Na 30 jaar verblyf in Kaapstad, trek hy na Stilbaai, sy ou tuisomgewing, in 2014 om ‘n meer rustige lewe te geniet.
Alhoewel Niel ‘n omgewingswetenskaplike is, het hy altyd belang gestel in die geskiedenis van die Hessequa omgewing. Die Van Wyk familie het ‘n prominente rol gespeel in die vroeë ontwikkeling van Riversdal en Stilbaai.en Niel het ‘n familieregister van die Riversdal tak van die Van Wyks opgestel. Hy het ook die geskiedenis van ‘n plaas wat in sy familie was vir ongeveer 130 jaar nagevors, dit is Plattekloof, die oudste plaas in die Riversdal distrik.
Plattekloof plaas is geleë by die ingang na ‘n historiese belangrik bergpas oor die Langeberg, die Plattekloof-pas; in sy navorsing van die geskiedenis van die plaas, vind hy dat dit nouliks verbind is met die fassinerende geskiedenis van hierdie pas. Dit het gelei tot navorsing oor die oorsprong van bergpasse en hul gebruik en ontwikkeling in die Langeberge, Outenquas en Swartberge.

Vergadering-reëlings
U kan by U3A Stilbaai aansluit voor die vergadering; die lede-gelde bly R30 per persoon vir die jaar. U  kan 'n EFO deposito in ons bankrekening maak - ons bankdetails is op ons Administrasie blad (klik hier).
Dra asseblief u naamkaartjie na die vergadering. As u onlangs  u ledegeld  betaal het, sal die naamkaartjie beskikbaar wees by die maandelikse vergadering.
Bring R5 saam vir ‘n kans om ’n bottel baie goeie wyn te wen! Die R10 Gin-loting sal weer plaasvind soos in die verlede. Fondse word ge-oormerk vir onderskeidelik die Jagersbosch Fonds sowel as die jaarlikse lisensie vir die U3A-rekenaar.

INTERESTING PUBLICATIONS
Over the years several interesting articles of work done by some of our groups, as well as individual members, were published.
U3A Bird Group - SABAP2
  Three articles about the Bird Group's Southern Africa Bird Atlas Project (SABAP2) surveys in Hessequa are listed in the Bird Group section.
  » Click here to view list of articles
The Stilbaai Midge
  Dr Deon Begemann studied the Stilbaai Midge and published an article about it's life cycle and also the problems it causes to livestock. The article suggests solutions to these problems.
  » Click here to open the article.
 INTERESSANTE PUBLIKASIES 
Oor die jare is verskeie interessante artikels oor die werk van sommige van ons groepe, sowel as individuele lede, gepubliseer.
U3A Voëlgroep - SABAP2
  Drie artikels oor die Voëlgroep se Suid-Afrikaanse Voëlatlas Projek (SAPAB2) se opnames in Hessequa word gelys in die Voëlgroep seksie.
  » Klik hier om die artikels te sien.
Die Stilbaai Muggie
  Dr Deon Begemann het die Stilbaai Muggie bestudeer en 'n artikel gepubliseer oor die muggie se lewensiklus en ook die probleme wat dit vir vee veroorsaak. Die artikel stel oplossings voor vir hierdie probleme.
  » Klik hier om die artikel oop te maak.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page

Talks on video or slide show
Various talks are available as videos or slide shows.
» Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.

Lesings op video of skyfievertoning.
Verskeie praatjies is beskikbaar as videos of skyfievertonings.
» Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.

JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.

U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2023 U3A Stilbaai