U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


BIRD GROUP MEETING
The Bird Group meets on 15 March 2023 in Die Waenhuis.
» Click here for more on the meeting.
VOËLGROEP VERGADERING
Die Voëlgroep vergader op 15 Maart 2023 in Die Waenhuis.
» Klik hier vir meer oor vergadering.


MONTHLY MEETINGS
On the last Monday morning of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans and there is usually a PowerPoint presentation.
Some of the talks are available on video or slides - go to the "MonthlyTalks" page to view.

Monday 27 March 2023 at 10h00
Die Waenhuis, Jagersbosch
PHILOSOPHY: LESSONS FOR LIVING
Martin Groenewald
A quick overview of the evolution of philosophy throughout the ages as a background to recognize the roll that philosophy plays in our everyday lives.
Martin is a retired industrial engineer with experience gained in the mining industry, the iron and steel industry and for the last 25 years of employment in die dairy industry, where he held senior executive positions. The last 15 years of his career was spent in the Middle East and in Libya.
He acquired the MBA and M.PHIL (Business Ethics) post graduate degrees. After retiring he did consulting work for overseas dairy companies. He is also an international accredited mediator for business and financial disputes.

Meeting arrangements
Please renew your membership before 31 March 2023; the annual fee remains R30 per person.  You can pay cash at the meeting on 27 February, or by EFT into our banking account - our banking details are on the Administration page (click here).
Please wear your name tag to the meeting. If you paid you fees recently, the name tags will be available at the monthly meeting.
Bring R5 for a chance to win a very good bottle of wine! The R10 Gin raffle will take place again. The funds are earmarked for the Jagersbosch Fund and the annual payment of our U3A computer licence respectively.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.

Talks on video or slide show
Various talks are available as videos or slide shows.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandag oggend van  elke maand (uitgesluit Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interesante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels en daar is gewoonlik 'n PowerPoint voorlegging.
Sommige van die praatjies is op vidoe of skyfies- gaan na die "Maandelikse Praatjies" blad om te besigtig.

Maandag 27 Maart 2023 om 10h00
Die Waenhuis, Jagersbosch
FILOSOFIE: LEWENSLESSE
Martin Groenewald
'n Vlugtige oorsig oor die onstaan en ontwikkeling van filosofie deur die eeue om agtergrond te kry en om te herken watter rol filosofie vandag in elke mens se lewe speel.
Martin is 'n afgetrede bedryfsingenieur met werk ervaring in die mynbedryf, yster en staal nywerheid en het in die laaste 25 jaar van sy beroepsloopbaan in die suiwelbedryf, senior uitvoerende posisies beklee. Hy het vir 15 jaar in die Midde Ooste en in Libië gewerk.
Hy het nagraads sy MBA en M.PHIL (Besigheids Etiek) grade verwerf. Na aftrede het hy as konsultant gewerk vir oorsese suiwel maatskappye. Hy is ook n internasionaal geakkrediteerde bemiddelaar vir besigheid en finansiële konflikte.

Vergadering-reëlings
Hernu asseblief u lidmaatskap voor 31 Maart 2023; die lede-gelde bly R30 per persoon vir die jaar. U  kan kontant betaal by die vergadering op 27 Februarie, of 'n EFT deposito in ons bankrekening maak - ons bankdetails is op ons Administrasie blad (klik hier).
Dra asseblief u naamkaartjie na die vergadering. As u onlangs  u ledegeld  betaal het, sal die naamkaartjie beskikbaar wees by die maandelikse vergadering.
Bring R5 saam vir ‘n kans om ’n bottel baie goeie wyn te wen! Die R10 Gin-loting sal weer plaasvind soos in die verlede. Fondse word ge-oormerk vir onderskeidelik die Jagersbosch Fonds sowel as die jaarlikse lisensie vir die U3A-rekenaar.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.

Lesings op video of skyfievertoning.
Verskeie praatjies is beskikbaar as videos of skyfievertonings.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.


GHOST MEMBERS
We received membership payments for 4 persons, but the reference in the bank statement is not enough to identify the payers:
25 Jan R60 from "Lodewyk & Magdalena"
6 Feb: R30 from "Sandra"
20 Feb: R30 from "Ledegeld U3A 2023"
If you know who they are, please ask them to email us at info@u3astilbaai.org.
SPOOK LEDE
Ons het ledegeld betalings vir 4 mense ontvang, maar die verwysing op die bankstaat is nie voldoende om die betalers te identifiseer nie:
25 Jan: R60 van "Lodewyk & Magdalena"
6 Feb: R30 van "Sandra"
20 Feb: R30 van "Ledegeld U3A 2023"
As u weet wie dit is, vra hulle om ons asseblief te e-pos by info@u3astilbaai.org.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2023 U3A Stilbaai