U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETINGS
On the last Monday morning of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans and there is usually a PowerPoint presentation.
Some of the talks are available on video or slides - go to the "MonthlyTalks" page to view.

Monday 31 October 2022
Die Waenhuis, Jagersbosch
SOUTH CAPE NEAR-SHORE MARINE ECOLOGY AND THE LONG-TERM RELATIONSHIPS WITH HUMANS
Dr Jan de Vynck
Jan de Vynck majored in Archaeology and Anthropology at Stellenbosch University, his Masters degree explores the ethno-botany of the Stilbaai coastal area, and in his PhD he studied the productivity and resilience of the shoreline resources to human exploitation over a period of at least 160,000 years. He is a research fellow at the African Centre for Coastal Palaeoscience at Nelson Mandela University, a honorary researcher at the Evolutionary Studies Institute, University of the Witwatersrand, and a research associate at the Botany and Plant Biotechnology Department, University of Johannesburg.

Meeting arrangements
Loadshedding may affect the starting time of the meeting; we will be able to announce a starting time later in October.
Remember to wear your name tag if you have one already. Name tags  are available before the monthly meetings.
Bring R5 for a chance to win a very good bottle of wine! The R10 Gin raffle will take place again. The funds are earmarked for the Jagersbosch Fund and the annual payment of our U3A computer licence respectively.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.

Talks on video or slide show
Various talks are available as videos or slide shows.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandag oggend van  elke maand (uitgesluit Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interesante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels en daar is gewoonlik 'n PowerPoint voorlegging.
Sommige van die praatjies is op vidoe of skyfies- gaan na die "Maandelikse Praatjies" blad om te besigtig.

Maandag 31 Oktober 2022
Die Waenhuis, Jagersbosch
SUID-KAAP NABYE KUS MARIENE EKOLOGIE EN DIE LANGTERMYN VERHOUDING MET MENSE
Dr Jan de Vynck
Jan de Vynck het sy BA graad in Argeologie en Antropologie by Universiteit Stellenbosch verwerf, sy Meestergraad ondersoek die etno-botanie van die Stilbaai kusgebied, en in sy PhD bestudeer hy die produktiwiteit en herstelvermoë van kusbronne met menslike ontginning oor 'n periode van ten minste 160,000 jaar. Hy is 'n navorsingsgenoot by die Afrika Sentrum vir Kus Paleowetenskap by Nelson Mandela Universiteit, 'n ere-navorser by die "Evolutionary Studies Institute" by Universiteit Witwatersrand, en 'n navorsings medewerker by die Plantkunde en Plant Biotegnologie Departement, Universiteit Johannesburg.

Vergadering-reëlings
Beurtkrag mag die begintyd van die vergadering beinvloed; ons sal later in Oktober die begintyd aankondig.
Indien u reeds ’n naamkaartjie het, moet u dit asseblief dra. Naamkaartjies is voor die maandelikse vergaderings beskikbaar.
Bring R5 saam vir ‘n kans om ’n bottel baie goeie wyn te wen! Die R10 Gin-loting sal weer plaasvind soos in die verlede. Fondse word ge-oormerk vir onderskeidelik die Jagersbosch-fonds sowel as die jaarlikse lisensie vir die U3A-rekenaar.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.

Lesings op video of skyfievertoning.
Verskeie praatjies is beskikbaar as videos of skyfievertonings.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2022 U3A Stilbaai