U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
At end of April 2019 U3A Stilbaai had 324 members. The membership fee for the 2019/20 year will remain at R30 per person - click here for more information about membership.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
Teen einde April 2019 het U3A Stilbaai 324 lede. Die ledegelde vir die 2019/20 jaar bly op R30 per persoon - kliek hier vir meer inligting oor lidmaatskap.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETING
Monday, 27 May 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
"Glimpses Into the Lives of Women during the Boer War."
By Belinda Gordon.
The role of women in warfare has often gone unnoticed. The Anglo-Boer War (1899-1902) was one in which the British military forces were not only engaging the active fighting forces of the Boers, but were in truth waging a war against the entire population of the regions of South Africa in which the war was fought.
As a result, thousands of women, of many nationalities and from all walks of life, became involved, to a lesser or greater extent, in the war.
Belinda's talk introduces you to some of the remarkable women who played a significant role during this traumatic period of South Africa’s history.
MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 27 Mei 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
"Glimpses into the Lives of Women during the Boer War."
Deur Belinda Gordon.
Die rol van vroue in oorlog is dikwels ongesiend. Die Anglo-Boere Oorlog (1899-1902) was een waar die Britse militêre magte nie net die vegtende boeremagte slaags geraak het nie, maar in der waardheid 'n oorlog teen die hele bevolking gevoer het in daardie dele van Suid-Afrika waar die oorlog geveg is.
As gevolg het duisende vroue, van vele nasionaliteite en van alle kringe, tot 'n mindere of meerdere mate betrokke geraak in die oorlog.
Belinda se praatjie stel ons voor aan sommige van die merkwaardige vroue wat 'n noemenswaardige rol gedurende hierdie traumatiese periode in Suid-Afrika se geskiedenis gespeel het.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
Please not that the programme may be changed at short notice due to unforeseen circumstances.
24 June: Karel Nel discusses the Gouriqua nuclear reactor that was never built.
29 July: Annual General Meeting (this will be as short as possible).
Followed by a talk by Richard Webb on the work and achievements of the Photography Group.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Let wel dat die program weens onvoorsiene omstandighede op kort kennisgewing verander mag word.
24 Junie: Karel Nel bespreek die Gourikwa kern-reaktor wat nooit gebou is nie.
29 Julie Algemene Jaarvergadering (dit sal so kort as moontlik wees).
Gevolg deur 'n praatjie deur Richard Webb oor die werk van die Fotografie Groep en wat hulle alles behaal het.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai