U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY TALK - MARCH
Monday, 29 March 2021 @ 09h30
Our monthly talks will be resuming on Monday 29 March 2021 in Die Waenhuis at Jagersbosch.
Johan van Staden, Emeritus-Professor of the University of Pretoria's Physics Department, will give a talk "Moon Perspective" in which he briefly mentions the generally known aspects of the Moon, and discusses the lesser known influences of the Moon on the development of Earth and the people living here.
Due to Covid-19 regulations only 50 people will be allowed in Die Waenhuis - later in the month we will ask members to book for the talk. (Please do not book now, wait until we request bookings).

Talks on video or slide show
The talk on the Stilbaai Midge is now available as a slide show with narration. A talk about Land Registration and Land Reform is now also available as a pdf slide show. A previous talk on the Gouriqua reactor is on a series of YouTube clips.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.

NEW ON WEBSITE
» Neuroscience Zoom session - 26 February 2021
» Virtual Museum Albums - 31 January 2021.
» New committee for 2021 appointed.
» Hessequa Bird Atlas Newsletter No 3 - January 2021.
» Bird Group's Atlas Bird Lists - November 2020.
MAANDELIKSE PRAATJIE - MAART
Maandag, 29 Maart 2021 @ 09h30
Ons maandelikse praatjies begin weer op Maandag 29 Maart 2021 in Die Waenhuis by Jagersbosch.
Johan van Staden, Emiritus-Professor van die Universiteit van Pretoria se Fisika Departement, se praatjie "Maanperspektief" handel oor die algemeen bekende aspekte van die Maan en bespreek die minder bekende invloede van die Maand op die ontwikkeling van die Aarde en ons mense wat hier lewe.
Weens die Covid-19 regulasies sal net 50 persone in Die Waenhuis toegelaat word - ons sal later in die maand vir lede vra om te bespreek vir die praatjie. (Moet asseblief nie nou al bespreek nie, wag tot ons besprekings aanvra).

Lesings op video of skyfievertoning.
Die praatjie oor die Stilbaai Muggie is nou beskikbaar as 'n skyfievertoning met vertelling. 'n Lesing oor Grondhervorming en Grondhervorming is nou ook beskikbaar as 'n pdf skyfie vertoning. 'n Vorige praatjie oor die Gouriqua reaktor is op 'n reeks YouTube videos.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.

NUUT OP WEBTUISTE
» Neurowetenskap Zoom Sessie - 26 Februarie 2021
» Virtuele Museum Albums - 31 Januarie 2021.
» Nuwe komitee vir 2021 aangestel.
» Hessequa Voëlatlas Nuusbrief Nr 3 - Januarie 2021.
» Voëlgroep se Atlas Voëllyste - November 2020.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
We will be resuming our monthly meetings at the end of March; the programme for the next months will be confirmed later.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Ons sal einde Maart ons maandelikse vergaderings hervat; die program vir die volgende maande sal later voorsien word.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2021 U3A Stilbaai