U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETINGS
On the last Monday morning of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans and there is usually a PowerPoint presentation.
Some of the talks are available on video or slides - go to the "MonthlyTalks" page to view.

Note – we do not have a monthly meeting in December.
Monday 30 January 2023 at 10h00
Die Waenhuis, Jagersbosch
TUNES WE REMEMBER. THE VALUE OF MUSIC FOR PERSONS WITH ALZHEIMER'S
Nina du Toit
Dr Nina du Toit is an educationalist with a doctorate in Education and a masters degree in music therapy. She specialises in persons with disabilities and have years experience in this field at school and university level. She talks about the value of music therapy and music as a powerful therapy tool if applied correctly and professionally.

Our Annual General Meeting will be held on 30 January just before the talk - the meeting will be kept short. Reports will be sent to all members before the meeting and members are encouraged to study the reports so that we do not have to waste time at the meeting reading them.

Meeting arrangements
You can renew your membership from 1 January 2023 onwards; the annual fee remains at R30 per person.  You can pay cash at the meeting on 30 January, or by EFT into our account - our banking details are on the Administration page (click here).
Remember to wear your name tag if you have one already. Name tags are available at the monthly meetings.
Bring R5 for a chance to win a very good bottle of wine! The R10 Gin raffle will take place again. The funds are earmarked for the Jagersbosch Fund and the annual payment of our U3A computer licence respectively.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.

Talks on video or slide show
Various talks are available as videos or slide shows.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandag oggend van  elke maand (uitgesluit Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interesante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels en daar is gewoonlik 'n PowerPoint voorlegging.
Sommige van die praatjies is op vidoe of skyfies- gaan na die "Maandelikse Praatjies" blad om te besigtig.

Let wel – ons het nie ‘n maandelikse vergadering in Desember nie.
Maandag 30 Januarie 2023 om 10h00
Die Waenhuis, Jagersbosch
WYSIES WAT ONS ONTHOU. DIE WAARDE VAN MUSIEK VIR PERSONE MET ALZHEIMER'S
Nina du Toit
Dr Nina du Toit is ‘n opvoedkundige met ‘n doktorsgraad in Opvoedkunde en ‘n meestersgraad in musiek-terapie. Sy spesialiseer in mense met gestremdhede en het jare ondervinding in dié rigting op skool- en universiteitsvlak. Sy praat oor die waarde van musiekterapie en die kragtige rol wat dit speel as dit korrek en professioneel toegepas word.

Ons Algemene Jaarvergadering word op 30 Januarie net voor die praatjie gehou - ons sal die vergadering kort hou. Verslae sal aan lede gestuur word voor die vergadering en lede word aangemoedig om die verslae te bestudeer sodat ons nie tyd mors op die vergadering deur dit te lees nie.

Vergadering-reëlings
U kan u lidmaatskap vanaf 1 Januarie 2023 hernu; die ledegelde bly R30 per persoon vir die jaar. U  kan kontant betaal by die vergadering op 30 Januarie, of 'n EFT deposito in ons bankrekening maak - ons bankdetails is op ons Administrasie blad (klik hier).
Indien u reeds ’n naamkaartjie het, moet u dit asseblief dra. Naamkaartjies is  beskikbaar by die maandelikse vergaderings.
Bring R5 saam vir ‘n kans om ’n bottel baie goeie wyn te wen! Die R10 Gin-loting sal weer plaasvind soos in die verlede. Fondse word ge-oormerk vir onderskeidelik die Jagersbosch Fonds sowel as die jaarlikse lisensie vir die U3A-rekenaar.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.

Lesings op video of skyfievertoning.
Verskeie praatjies is beskikbaar as videos of skyfievertonings.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2022 U3A Stilbaai