U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


 MONTHLY MEETING
Monday, 30 November 2020.
Die Waenhuis, Jagersbosch @ 09h30.
The Stilbaai Postal Project
Karel Nel
Karel Nel launched a project to determine the efficiency of the Post Office's postal delivery service. The results were very interesting and he tells us more about the project.

The talk on the Stilbaai Midge is now available as a slide show with narration. A previous talk on the Gouriqua reactor is on a series of YouTube clips.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.

NEW ON WEBSITE
Go to the following pages for new pictures and data.
» Bird Group's Virtual Museum project.
» Photography Group's photo albums.
» NEW : Neuroscience section under Groups.
 MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 30 November 2020.
Die Waenhuis, Jagersbosch @ 09h30.
Die Stilbaai Posprojek
Karel Nel
Karel Nel het 'n projek geloods om die doeltreffendheid van die Poskantoor se pos afleweringsdiens te bepaal. Die resultate was baie interessant en hy vertel ons meer van die projek

Die praatjie oor die Stilbaai Muggie is nou beskikbaar as 'n skyfievertoning met vertelling. 'n Vorige praatjie oor die Gouriqua reaktor is op 'n reeks YouTube videos.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.

NUUT OP WEBTUISTE
Gaan na die volgende blaaie vir nuwe foto's en data.
» Voëlgroep se Virtual Museum projek.
» Fotografie groep se foto albums.
» NUUT : Neurowetenskap seksie onder Groepe.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
The programme for the next few months is as follows. This programme may be changed at short notice.
25 January: Our first meeting of 2021 will also be our Annual General Meeting. The AGM will be very short and after that Johan van Staden will talk to us about the Moon.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Die program vir die volgende maande is as volg. Die program kan op kort kennisgewing verander word.
25 Januarie: Ons eerste vergadering van 2021 sal ook ons Algemene Jaarvergadering wees. Die AJV sal baie kort gehou word en daarna sal Johan van Staden ‘n praatjie gee oor die Maan.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2020 U3A Stilbaai