U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
U3A Stilbaai membership on 1 November 2017 is 209; a number of members have not renewed their membership, but some of them may still renew.
» Click here for the background and history of U3A.
DOEL
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewenskwaliteit van ouer mense te verbeter en die behoud van intellektuele kapasiteit te bevorder deur vaardighede te deel deur middel van stimulerende leer en onderrig programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
U3A Stilbaai se ledetal op 1 November 2017 is 209; 'n aantal lede het nie hul lidmaatskap hernu nie, maar sommige sal dalk weer hernu.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETING
Monday, 29 January 2018, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Our programme for early 2018 will confirmed shortly.
Guests and non-members are welcome, admission is free.
MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 29 Januarie 2018, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Ons program vir vroeë 2018 sal binnekort bevestig word.
Gaste en nie-lede is welkom, toegang is gratis.


Stilbaai Bird Club joins U3A
Stilbaai Bird Club decided at a meeting early in March 2017 that the club would disband and become a group of U3A Stilbaai. About half the members of the club are already members of U3A Stilbaai, and we encourage others to join up.
U3A Stilbaai welcomes all the members of the Bird Club as a group of U3A Stilbaai, and wish to ensure you all of our support
» Click here for more about the U3A Stilbaai Bird Group.
 Stilbaai Voëlklub sluit aan by U3A
Stilbaai Voëlklub het vroeg in Maart 2017 besluit dat die klub sal ontbind en 'n groep word van U3A Stilbaai. Ongeveer helfte van die klub se lede is reeds lede van U3A Stilbaai, en ons moedig ander aan om ook aan te sluit.
U3A Stilbaai verwelkom die lede van die Voëlklub as 'n groep van U3A Stilbaai, en wil julle verseker van almal se ondersteuning.
» Kliek hier vir meer oor die U3A Stilbaai Voëlgroep.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
There will be no monthly meeting in Decenber; and we are still working on the programme for next year..
2018: Programme will be confirmed later.
» Click here for previous general meeting talks.

TED Talks
14 Feb: Next TED Talk on 14 February 2018.
» Click here for more about TED Talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Daar sal nie in Desember 'n maandelikse vergadering gehou word nie; ons werk nog aan volgende jaar se program.
2018: Program sal later bevestig word.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.

TED Praatjies
14 Feb: Volgende TED Praatjie op 14 Feb 2018.
» Kliek hier vir meer oor TED Praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Past issues of our monthly newsletter are available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
© 2017 U3A Stilbaai