U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETINGS
On the last Monday morning of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans and there is usually a PowerPoint presentation.
Some of the talks are available on video or slides - go to the "MonthlyTalks" page to view.

Monday 26 June 2023 at 10:00
Die Waenhuis, Jagersbosch
WEIRD AND WONDERFUL INDIGENOUS PLANTS
Naomi van Schalkwyk
South Africa is blessed with a wonderful indigenous plant life in all parts of our country. The talk shows plants that have adapted in some or other way to ensure their survival in sometimes inhospitable surroundings.

Naomi van Schalkwyk is well-known in Stilbaai, her name is synonymous with the Tuin-op-die-Brak and the Men's Choir.
Naomi graduated with a B.Sc at the University of Pretoria after which she taught Maths and Science at various schools. With her knowledge and passion for her subject, she lectured at Potchefstroom University for several years before joining the National Herbarium in Pretoria.
From 2007 Naomi was the driving force and creator of the Tuin-op-die-Brak in Stilbaai. In 2017 she published her book "Trees of Hessequa" and in 2019 a book about "Fynbos for Stilbaai Gardens." Under her leadership an Herbarium Group consisting of volunteers was established, they meet at the kiosk in the Tuin-op-die-Brak every Tuesday to collect and categorise fynbos plants and preserve the for future generationa.
In addition to her experience and knowledge of the plant kingdom, Naomi also possesses muical talent. In 1979 she obtained a Licenciate in Organ at UNISA. She is and has been the leader and conductor of the Stilbaai Men's Choir for the last 10 years. 

Meeting arrangements
You can join U3A Stilbaai before the meeting; the annual fee remains R30 per person.  You can pay by EFT into our banking account - our banking details are on the Administration page (click here).
Please wear your name tag to the meeting. If you paid you fees recently, the name tags will be available at the monthly meeting.
Bring R5 for a chance to win a very good bottle of wine! The R10 Gin raffle will take place again. The funds are earmarked for the Jagersbosch Fund and the annual payment of our U3A computer licence respectively.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.

Talks on video or slide show
Various talks are available as videos or slide shows.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandag oggend van  elke maand (uitgesluit Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interesante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels en daar is gewoonlik 'n PowerPoint voorlegging.
Sommige van die praatjies is op vidoe of skyfies- gaan na die "Maandelikse Praatjies" blad om te besigtig.

Maandag 26 Junie 2023 om 10:00
Die Waenhuis, Jagersbosch
VREEMDE, FANTASTIESE INHEEMSE PLANTE
Naomi van Schalkwyk
Suid-Afrika is geseënd met 'n wonderlike inheemse plantelewe in alle dele van ons land. Die praatjie handel oor plante wat op een of ander manier verskil of aangepas het om hul lewenswyse in soms onherbergsame omstandighede te verseker.

Naomi van Schalkwyk is welbekend in Stilbaai en haar naam is sinoniem met die Tuin-op-die-Brak en die Mannekoor.
Naomi gradueer met ‘n BSc aan die Universiteit van Pretoria waarna sy as Wiskunde en Wetenskap-onderwyseres by verskeie skole skoolhou. Met haar besondere kennis en passie in haar vakgebied tree sy vir twee jaar as dosent by PUCHO (Potch) op waarna sy vir etlike jare by die Nasionale Herbarium in Pretoria werksaam was.
Sedert 2007 was Naomi die dryfveer en skepper van die Tuin- op-die-Brak. In 2017 publiseer sy haar boek "Bome van Hessequa" en in 2019 ‘n boek oor "Fynbos vir Stilbaai Tuine." Onder haar leiding is ‘n Herbariumgroep geskep wat bestaan uit vrywilligers wat elke Dinsdag in die kiosk op die Tuin-op-die- Brak bymekaar kom om die fynbos-rykdom van die omgewing in te samel, te kategoriseer en vir die nageslag te bewaar.
Buiten Naomi se ervaring en kennis wat betref die planteryk, is sy ook geseend met ‘n besondere musiektalent. In 1979 behaal sy haar Lisensiaat in orrel aan UNISA. Sy is tans vir die afgelope 10 jaar die afrigter en dirigent van Stilbaai se Mannekoor.

Vergadering-reëlings
U kan by U3A Stilbaai aansluit voor die vergadering; die lede-gelde bly R30 per persoon vir die jaar. U  kan 'n EFO deposito in ons bankrekening maak - ons bankdetails is op ons Administrasie blad (klik hier).
Dra asseblief u naamkaartjie na die vergadering. As u onlangs  u ledegeld  betaal het, sal die naamkaartjie beskikbaar wees by die maandelikse vergadering.
Bring R5 saam vir ‘n kans om ’n bottel baie goeie wyn te wen! Die R10 Gin-loting sal weer plaasvind soos in die verlede. Fondse word ge-oormerk vir onderskeidelik die Jagersbosch Fonds sowel as die jaarlikse lisensie vir die U3A-rekenaar.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.

Lesings op video of skyfievertoning.
Verskeie praatjies is beskikbaar as videos of skyfievertonings.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2023 U3A Stilbaai