U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETINGS
On the last Monday of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch at 09:30. A talk on an interesting subject is presented, the speaker is an expert or person  familiar with the subject. The talks are between 30 and 45 minutes, the meeting usually ends well before 11:00.
The talks are in English or Afrikaans and there is usually a PowerPoint presentation.
Monday 27 June 2022
THE LIFE AND WORK OF LISE MEITNER - THE SPLITTING OF THE ATOM.
Johan van Staden
Johan van Staden, professor emeritus of Physics at Pretoria University, talks about the life and work of Lise Meitner and the splitting of the atom.
The talk looks back at the exciting period in the history of the natural sciences at the beginning of the 20th century. The central figure is the Austrian physicist Lise Meitner. Although historians acknowledge that she first discovered that the Uranium atom can be split, she did not receive recognition at the time and saw others using her work to develop the atom bomb. The discoveries and events takes place against the background of the first and second world wars.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.
If we receive adequate advance notice of webinars and talks, we will forward the notice to members on our Zoom talk list. Contact us on info@u3astilbaai.org if you want to receive these notices.

Talks on video or slide show
The talk on Philately is available on YouTube. The talk on the Stilbaai Midge is available as a slide show with narration. A talk about Land Registration and Land Reform is now also available as a pdf slide show. A previous talk on the Gouriqua reactor is on a series of YouTube clips.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandag van  elke maand (uitgesluit Deember) hou ons 'n vergdering in Die Waenhuis by Jagersbosch om 09:30. 'n Praatjie oor 'n interesante onderwerp word aangebied, die spreker is 'n kundige of iemand wat die onderwerp ken. Die praatjie is tussen 30 en 45 minute, die vergadering eindig gewoonlik voor 11:00.
Die praatjie is in Afrikaans of Engels en daar is gewoonlik 'n PowerPoint voorlegging.
Maandag 27 Junie 2022
DIE LEWE EN WERK VAN LISE MEITNER - DIE SPLYTING VAN DIE ATOOM.
Johan van Staden
Johan van Staden, emeritus professor van Fisika, Universiteit Pretoria, vertel ons van die lewe en werk van Lise Meitner en die splyting van die atoom.
Die praatjie is ’n terugblik op die opwindende tydperk in die geskiedenis van die natuurwetenskappe aan die begin van die 20ste eeu. Die sentrale figuur is die Oostenrykse fisikus Lise Meitner. Hoewel die ontdekking dat die Uraan atoom gesplyt kan word deur historici aan haar toegeskryf word, het sy nie dadelik daarvoor erkenning gekry nie en moes toesien hoe ander haar werk gebruik om die atoombom te maak. Die ontdekkings en gebeure speel af teen die agtergrond van die eerste en tweede wêreld oorloë.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.
As ons voldoende vooraf  kennisgewing ontvang van webinars en praatjies, sal ons die kennisgewing aanstuur aan lede op ons Zoom praatjie lys. Kontak ons by info@u3astilbaai.org as u hierdie kennisgewings wil ontvang.

Lesings op video of skyfievertoning.
Die praatjie oor Filatelie is nou op YouTube. Die praatjie oor die Stilbaai Muggie is nou beskikbaar as 'n skyfievertoning met vertelling. 'n Lesing oor Grondhervorming en Grondhervorming is nou ook beskikbaar as 'n pdf skyfie vertoning. 'n Vorige praatjie oor die Gouriqua reaktor is op 'n reeks YouTube videos.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2021 U3A Stilbaai