U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY TALK - APRIL
Monday, 26 April 2021 @ 09h30
Karel Nel will give a presentation about stamp collecting and also mention the Stilbaai postal project. More information about the talk will be provided in due course.
Due to Covid-19 regulations only 50 people will be allowed in Die Waenhuis - please do not book yet, we will inform members when bookings for the talk opens.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page.
If we receive adequate advance notice of webinars and talks, we will forward the notice to members on our Zoom talk list. Contact us on info@u3astilbaai.org if you want to receive these notices.

Talks on video or slide show
The talk on the Stilbaai Midge is now available as a slide show with narration. A talk about Land Registration and Land Reform is now also available as a pdf slide show. A previous talk on the Gouriqua reactor is on a series of YouTube clips.
Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.

NEW ON WEBSITE
» Link to U3A South Africa webinars. (See above)
» Neuroscience videos.
» Virtual Museum Albums - 31 January 2021.
» Hessequa Bird Atlas Newsletter No 3 - January 2021.
» Bird Group's Atlas Bird Lists - November 2020.
MAANDELIKSE PRAATJIE - APRIL
Maandag, 26 April 2021 @ 09h30
Karel Nel sal 'n praatjie gee oor seëlversameling en sal ook verwys na die Stilbaai posprojek. Meer inligting oor die praatjie sal mettertyd verskaf word.
Weens die Covid-19 regulasies sal net 50 persone in Die Waenhuis toegelaat word - moet asseblief nie nou al bespreek nie, ons sal lede in kennis stel wanneer besprekings oop maak.

WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika can now aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.
As ons voldoende vooraf  kennisgewing ontvang van webinars en praatjies, sal ons die kennisgewing aanstuur aan lede op ons Zoom praatjie lys. Kontak ons by info@u3astilbaai.org as u hierdie kennisgewings wil ontvang.

Lesings op video of skyfievertoning.
Die praatjie oor die Stilbaai Muggie is nou beskikbaar as 'n skyfievertoning met vertelling. 'n Lesing oor Grondhervorming en Grondhervorming is nou ook beskikbaar as 'n pdf skyfie vertoning. 'n Vorige praatjie oor die Gouriqua reaktor is op 'n reeks YouTube videos.
Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.

NUUT OP WEBTUISTE
» Skakel na U3A Suid-Afrika webinars. (Sien hierbo)
» Neurowetenskap videos.
» Virtuele Museum Albums - 31 Januarie 2021.
» Hessequa Voëlatlas Nuusbrief Nr 3 - Januarie 2021.
» Voëlgroep se Atlas Voëllyste - November 2020.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
The programme for the next three months is below; please note that there may be last-minute changes.
April 26: Stamp collecting and the post office project - Karel Nel
May 31: Languages and translations - Herman du Toit
June 28: The Stilbaai East dunes - Niel van Wyk
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Die program vir die volgende drie maande is hieronder; let asseblief op dat daar dalk veranderinge mag wees.
April 26: Seëlversameling en die poskantoorprojek - Karel Nel
Mei 31: Tale en vertalings - Herman du Toit
Junie 28: Die Stilbaai-Oos duine - Niel van Wyk
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2021 U3A Stilbaai