U3A Stilbaai
 
ADMINISTRASIE ~ ADMINISTRATION

Kontak ons:
Kontak ons per epos: info@u3astilbaai.org.

Lidmaatskap:
Lidmaatskap is oop vir enige persoon wat belangstel om U3A Stilbaai se doelwitte na te streef. Hierdie doelwitte is in U3A Stilbaai se grondwet <klik hier>.
Ledegelde is R30 per persoon per jaar, dit bly dieselfde vir 2021.
Nuwe lede: Epos ons asseblief apart sodat ons u kontak details op rekord het, ons benodig u epos en sel of telefoonnommer - epos aan info@u3astilbaai.org.
Ons finansiële jaar is onlangs verander en is nou van 1 Januarie tot 31 Desember elke jaar <klik hier>.

Bank besonderhede:
Bank ABSA Bank
Rekening Naam: U3A Stilbaai
Rekening Nommer: 93 2178 2429
Tipe rekening: Besigheids spaarrekening
Tak: Besigheidsbank - Stilbaai
Takkode: 632005
Wanneer ledegeld betaal word, vul asseblief U NAAM in as verwysing. Enige betalings wat sonder 'n naam ontvang is, sal met dank as 'n donasie aanvaar word - maar dit sal beteken dat u ledegeld nog uitstaande is.
Bevestig betaling deur vir ons 'n epos te stuur aan bank@u3astilbaai.org onmiddelik na die betaling.
Nuwe lede: Epos ons asseblief apart sodat ons u kontak details op rekord het, ons benodig u epos en sel of telefoonnommer - epos aan info@u3astilbaai.org.

Uitvoerende Komitee:
Die ampsdraers van U3A Stilbaai vir die 2021 jaar is op 29 Januarie by 'n virtuele komitee vergadering verkies:
Voorsitter: Niel van Wyk
Ondervoorsitter: Pieter du Toit
Sekretaris: Nina du Toit
Tesourier: Niel van Wyk
Lid: Deon Begemann
Lid: Karel Nel

Algemene Jaarvergaderings:
Dokumente is in pdf formaat beskikbaar - kliek op titel:
AJV 2019/20
» Voorsitter se Verslag - 2019/20
» Finansiële Verslag - 2019/20
AJV 2018/19
» Voorsitter Verslag - 2018/19
» Finansiële State - 2018/19
AJV 2017/18
» Notule van Algemene Jaarvergadering - 30 Julie 2018
» Voorsitter Verslag - 2017/18
» Finansiële State - 2017/18
AJV 2016/17
» Notule van Algemene Jaarvergadering - 31 Julie 2017
» Voorsitter Verslag - 2016/17
» Finansiële State - 2016/17
» Notule van Stigtingsvergadering - 25 Julie 2016
Contact us:
Contact us by email: info@u3astilbaai.org.

Membership:
Membership is open to any person interested in the pursuit of the objectives of U3A Stilbaai. These objectives are in U3A Stilbaai's constitution <click here>.
Membership fees are R30 per person per year, it remains the same for 2021.
New members: Please email us separately so that we have your contact details on record, we require your email and cell or telephone number - email to info@u3astilbaai.org.
Our financial year was recently changed and is now from 1 January to 31 December each year <click here>.

Banking details:
Bank: ABSA Bank
Account Name: U3A Stilbaai
Account Number: 93 2178 2429
Type of account: Business savings account
Branch: Business Bank - Stilbaai
Branch code: 632005
When paying membership fees, please enter YOUR NAME in the reference field. Any payments received without a name, will be gratefully accepted as a donation - but this will mean that your membership fee is still outstanding.
To confirm payment, please email us at bank@u3astilbaai.org immediately after the payment.
New members: Please email us separately so that we have your contact details on record, we require your email and cell or telephone number - email to info@u3astilbaai.org.

Executive Committee:
The office bearers of U3A Stilbaai for the 2021 year was elected at a virtual committee meeting on 29 January 2021:
Chairperson: Niel van Wyk
Vice chairperson: Pieter du Toit
Secretary: Nina du Toit
Treasurer: Niel van Wyk
Member: Deon Begemann
Member: Karel Nel

Annual General Meetings:
Documents are available in pdf format - click on title:
AGM 2019/20
» Chairperson's Report - 2019/20
» Financial Report - 2019/20
AGM 2018/19
» Chairpersons' Report - 2018/19
»  Financial Statements - 2018/19
AGM 2017/18
» Minutes of Annual General Meeting - 30 July 2018
» Chairperson's Report - 2017/18
» Financial Statements - 2017/18
AGM 2016/17
» Minutes of Annual General Meeting - 31 July 2017 
» Chairperson's Report - 2016/17
» Financial Statements - 2016/17
» Minutes of Inaugural Meeting - 25 July 2016

Top
© 2020 U3A Stilbaai