U3A Stilbaai
 
ADMINISTRASIE ~ ADMINISTRATION

Kontak ons:
Kontak ons per epos: info@u3astilbaai.org.

Lidmaatskap:
Lidmaatskap is oop vir enige persoon wat belangstel om U3A Stilbaai se doelwitte na te streef. Hierdie doelwitte is in U3A Stilbaai se grondwet <kliek hier>.
Lidmaatskapsgelde is R30 per persoon per jaar.
Ons finansiële jaar is van 1 Julie tot 30 Junie die daarop-volgende jaar.

Bank besonderhede:
Bank ABSA Bank
Rekening Naam: U3A Stilbaai
Rekening Nommer: 93 2178 2429
Tipe rekening: Besigheids spaarrekening
Tak: Besigheidsbank - Stilbaai
Takkode: 632005
Wanneer ledegeld betaal word, vul asseblief U NAAM in as verwysing. Enige betalings wat sonder 'n naam ontvang is, sal met dank as 'n donasie aanvaar word - maar dit sal beteken dat u ledegeld nog uitstaande is.
Bevestig betaling deur vir ons 'n epos te stuur aan bank@u3astilbaai.org onmiddelik na die betaling.

Uitvoerende Komitee:
Die ampsdraers van U3A Stilbaai vir die 2018/19 jaar is op 6 Augustus 2018 by 'n komitee vergadering verkies:
Voorsitter: Niel van Wyk
Ondervoorsitter: Hella Döckel
Sekretaris: Carol Malan
Tesourier: Niel van Wyk
Lid: Cheryl Worth
Lid: Lawrence Barltrop
Lid: Deon Begemann
Lid: Karel Nel

Algemene Jaarvergaderings:
Dokumente is in pdf formaat beskikbaar - kliek op titel:
» Notule van Algemene Jaarvergadering - 30 Julie 2018
» Voorsitter Verslag - 2017/18
» Finansiële State - 2017/18
» Notule van Algemene Jaarvergadering - 31 Julie 2017
» Voorsitter Verslag - 2016/17
» Finansiële State - 2016/17
» Notule van Stigtingsvergadering - 25 Julie 2016
Contact us:
Contact us by email: info@u3astilbaai.org.

Membership:
Membership is open to any person interested in the pursuit of the objectives of U3A Stilbaai. These objectives are in U3A Stilbaai's constitution <click here>.
Membership fees are R30 per person per year.
Our financial year runs from 1 July to 30 June the following year.

Banking details:
Bank: ABSA Bank
Account Name: U3A Stilbaai
Account Number: 93 2178 2429
Type of account: Business savings account
Branch: Business Bank - Stilbaai
Branch code: 632005
When paying membership fees, please enter YOUR NAME in the reference field. Any payments received without a name, will be accepted gratefully as a donation - but this will mean that your membership fee is still outstanding.
To confirm payment, please email us at bank@u3astilbaai.org immediately after the payment.

Executive Committee:
The office bearers of U3A Stilbaai for the 2018/19 year was elected at a committee meeting on 6 August 2018:
Chairperson: Niel van Wyk
Vice chairperson: Hella Döckel
Secretary: Carol Malan
Treasurer: Niel van Wyk
Member: Cheryl Worth
Member: Lawrence Barltrop
Member: Deon Begemann
Member: Karel Nel

Annual General Meetings:
Documents are available in pdf format - click on title:
» Minutes of Annual General Meeting - 30 July 2018
» Chairpersons Report - 2017/18
» Financial Statements - 2017/18
» Minutes of Annual General Meeting - 31 July 2017 
» Chairpersons Report - 2016/17
» Financial Statements - 2016/17
» Minutes of Inaugural Meeting - 25 July 2016

Top
© 2018 U3A Stilbaai