U3A Stilbaai
U3A STILBAAI VOËLGROEP ~ U3A STILBAAI BIRD GROUP

Agtergrond
Die Stilbaai Voëlklub het op hulle vergadering van 8 Maart 2017 besluit om by U3A Stilbaai in te skakel as 'n formele groep en sal in die toekoms bekend staan as U3A Stilbaai: Voëlgroep.

Doelwitte
Die groep se doelwitte is as volg:
Ondersteun die Suider-Afrikaanse Voëlatlasprojek deur gestruktureerde atlaswerk.
Organiseer voëlidentifikasie kursusse:
– Vir beginners.
– Gevorderde kursusse om meer atlassers op te lei.
Organiseer kwartaallikse voëlaanbiedings/praatjies/lesings oor onderwerpe van algemene belang.
Organiseer voëluitstappies met die oog om identifisering te verbeter.

Algemeen
U3A Stilbaai verwelkom die lede van die Voëlklub as 'n groep van U3A. Ongeveer helfte van die Voëlklub se lede is alreeds lede van U3A Stilbaai, en ons moedig ander om ook aan te sluit.
Nie-lede kan deelneem aan die atlasprojek en kan die Voëlgroep se aanbiedings, praatjies en lesings bywoon teen dieselfde nominale gelde wat aan lede ook gehef word. Die kursusse en uitstappies sal egter net vir lede wees.
Background
The Stilbaai Bird Club at their meeting of 8 March decided to be incorporated into U3A Stilbaai as a formal group and will in future be known as U3A Stilbaai: Bird Group.

Objectives
The objectives of the group are as follows:
Support the Southern African Bird Atlas Project through structured atlasing.
Organise bird identification courses:
– For beginners.
– Advanced courses to train more atlassers.
Organise quarterly bird presentations/talks/courses of general interest.
Organise bird outings with the aim to improve identification skills.

General
U3A Stilbaai welcomes the members of the Bird Club as a group of U3A. About half of the members of the Bird Club are already members of U3A Stilbaai, and we encourage others to join as well.
Non members can participate in the atlas project and attend the Bird Group’s presentations and talks at the same nominal fee as members, but the courses will be for members only.

Top
© 2018 U3A Stilbaai