U3A Stilbaai
KURSUSSE & UITSTAPPIES ~ COURSES & OUTINGS

UITSTAPPIES
Uitstappies om te help met voëlidentifikasie word gewoonlik een keer per maand gereël.
Die organiseerder is Pieter du Toit:
          083 289 6649
          028 754 2292
          soetpiet2@gmail.com      
Kontak vir Pieter om jou naam op die lys te plaas.

GEVORDERDE KURSUSSE
Kortkursus oor die koesters en lewerikke van Hessequa
  (Hierdie is aangebied tydens die Voëlgroep se byeenkoms van 29 Oktober 2019 en dit sal weer aangebied word indien nodig. Persone wat belangstel in 'n 60-90 minute kursus kan vir Johan van Rooyen kontak. Dit sal aangebied word sodra 5 of meer persone belangstel).
Kortkursus oor swaels en windswaels van Hessequa
  Eerste aanbieding word beplan vir die Voëlgroep se byeenkoms van 17 Maart 2020.
Kortkursus oor tinktinkies (en klopkloppies) en sangers van Hessequa
Eerste aanbieding word beplan vir die Voëlgroep se byeenkoms van 14 Julie 2020.

VOËLIDENTIFIKASIE VIR BEGINNERS
Aanbieder: Johan van Rooyen
rooyenvanjohan@gmail.com
Selnr: 082 808 5652
Hierdie kursus word drie keer per jaar aangebied vir lede van die U3A en tussen vier en ses persone word per kursus toegelaat. Die kursus word gewoonlik op vyf opeenvolgende Maandae aangebied van 14:00 tot 16:00 en twee praktiese sessies word tussenin ingepas. Datums word egter met die persone wat ingeskryf is gereël om almal te pas.

Kursus 2019-1 (Afrikaans) – afgehandel.

Kursus 2019-2 (Engels) – afgehandel.

Kursus 2019-3 (Afrikaans) – afgehandel.

Kursus 2020-1 (Afrikaans) - Datums later bepaal (Jan/Feb).
• Marietjie Strydom
• FX Jurgens
• Marietjie Jurgens
• Nellie Kotzé
• Christa van der Walt

Kursus 2020-2 (Afrikaans) - Datums later bepaal.
• Michau Nel
• Lana Nel
• Lidia Basson
• Ben Meyer
• Erika Meyer

Kursus 2020-3 (Engels of Afrikaans afhangende van belangstelling) - Datums later bepaal.
• Jesse Tonoli
OUTINGS
Outings to assist with bird identification is normally organised once a month.
The organisor is Pieter du Toit:
          083 289 6649
          028 754 2292
          soetpiet2@gmail.com      
Please contact Pieter to add your name to the list.

ADVANCED COURSES
Short course about the pipits and larks of Hessequa
  (This was presented during the Bird Group's meeting of 29 October 2019 and will be presented again if necessary. Persons interested in a 60-90 minute course can contact Johan van Rooyen. It will be presented as soon as 5 or more people are interested).
Short course about the swallows and swifts of Hessequa
  First presentation is planned for the Bird Group meeting on 17 March 2020.
Short course about the cisticola's and warblers of Hessequa
  First presentation is planned for the Bird Group meeting of 14 July 2020.

BIRD IDENTIFICATION FOR BEGINNERS
Presenter: Johan van Rooyen
rooyenvanjohan@gmail.com
Cell no: 082 808 5652
This course is presented three times per year for members of the U3A and between four and six persons are accommodated per course. The course is normally presented on five consecutive Mondays from 14:00 to 16:00 and two practical sessions are fit in between. The dates are arranged with the persons attending the course to suit all.

Course 2019-1 (Afrikaans) – completed.

Course 2019-2 (English) – completed.

Course 2019-3 (Afrikaans) – completed.

Course 2020-1 (Afrikaans) - Date to be determined (Jan/Feb).
• Marietjie Strydom
• FX Jurgens
• Marietjie Jurgens
• Nellie Kotzé
• Christa van der Walt

Course 2020-2 (Afrikaans) - Date to be determined.
• Michau Nel
• Lana Nel
• Lidia Basson
• Ben Meyer
• Erika Meyer

Course 2020-3 (English  or Afrikaans depending on interest) - Dates to be determined.
• Jesse Tonoli

Top
©2018-19 U3A Stilbaai