U3A Stilbaai
KURSUSSE & UITSTAPPIES ~ COURSES & OUTINGS

Alle kursusse en uitstappies weens Covid-19 opgeskort tot verdere kennisgewing.
UITSTAPPIES
Uitstappies om te help met voëlidentifikasie word gewoonlik een keer per maand gereël.
Die organiseerder is Pieter du Toit:
          083 289 6649
          028 754 2292
          soetpiet2@gmail.com      
Kontak vir Pieter om jou naam op die lys te plaas.

GEVORDERDE KURSUSSE
Die koesters en lewerikke van Hessequa
  Hierdie praatjie is aangebied tydens die Voëlgroep se byeenkoms van 29 Oktober 2019 en dit sal in die toekoms aangebied word as 'n gevorderde kursus indien nodig. Persone wat belangstel in 'n 60-90 minute kursus kan vir Johan van Rooyen kontak. Dit sal aangebied word sodra 5 of meer persone belangstel.
Die swaels en windswaels van Hessequa
  'n Praatjie word beplan vir die Voëlgroep se byeenkoms van 16 Maart 2020, daarna kan dit as 'n gevorderde kursus aangebied word op dieselfde basis as hierbo.
Tinktinkies (en klopkloppies) en sangers van Hessequa
'n Praatjie word beplan vir die Voëlgroep se byeenkoms van 14 Julie 2020, daarna kan dit as 'n gevorderde kursus aangebied word op dieselfde basis as hierbo.

VOËLIDENTIFIKASIE VIR BEGINNERS
Aanbieder: Johan van Rooyen
rooyenvanjohan@gmail.com
Selnr: 082 808 5652
Hierdie kursus word drie keer per jaar aangebied vir lede van die U3A en tussen vier en ses persone word per kursus toegelaat. Die kursus word gewoonlik op vyf opeenvolgende Maandae aangebied van 14:00 tot 16:00 en twee praktiese sessies word tussenin ingepas. Datums word egter met die persone wat ingeskryf is gereël om almal te pas.

Kursus 2019-1 (Afrikaans) – afgehandel.

Kursus 2019-2 (Engels) – afgehandel.

Kursus 2019-3 (Afrikaans) – afgehandel.

Kursus 2020-1 (Afrikaans) - afgehandel.

Kursus 2020-2 (Afrikaans) - Datums later bepaal.
• Michau Nel
• Lana Nel
• Lidia Basson
• Ben Meyer
• Erika Meyer

Kursus 2020-3 (Engels of Afrikaans afhangende van belangstelling) - Datums later bepaal.
• Jesse Tonoli
All courses and outings cancelled due to Covid-19 till further notice.
OUTINGS
Outings to assist with bird identification is normally organised once a month.
The organisor is Pieter du Toit:
          083 289 6649
          028 754 2292
          soetpiet2@gmail.com      
Please contact Pieter to add your name to the list.

ADVANCED COURSES
 The pipits and larks of Hessequa
  This talk was presented during the Bird Group's meeting of 29 October 2019 and will in future be presented as an advanced course if necessary. Persons interested in a 60-90 minute course can contact Johan van Rooyen. It will be presented as soon as 5 or more people are interested.
The swallows and swifts of Hessequa
  A talk is planned for the Bird Group meeting on 16 March 2020, and after that it  will be presented as an advanced course on the same basis as above.
The cisticola's and warblers of Hessequa
  A talk is planned for the Bird Group meeting of 14 July 2020, and after that it  will be presented as an advanced course on the same basis as above.

BIRD IDENTIFICATION FOR BEGINNERS
Presenter: Johan van Rooyen
rooyenvanjohan@gmail.com
Cell no: 082 808 5652
This course is presented three times per year for members of the U3A and between four and six persons are accommodated per course. The course is normally presented on five consecutive Mondays from 14:00 to 16:00 and two practical sessions are fit in between. The dates are arranged with the persons attending the course to suit all.

Course 2019-1 (Afrikaans) – completed.

Course 2019-2 (English) – completed.

Course 2019-3 (Afrikaans) – completed.

Course 2020-1 (Afrikaans) - completed.

Course 2020-2 (Afrikaans) - Date to be determined.
• Michau Nel
• Lana Nel
• Lidia Basson
• Ben Meyer
• Erika Meyer

Course 2020-3 (English  or Afrikaans depending on interest) - Dates to be determined.
• Jesse Tonoli

Top
©2021 U3A Stilbaai