U3A Stilbaai
BYEENKOMSTE ~ EVENTS

Byeenkomste
Die byeenkomste dek gewoonlik die volgende:
Vorderingsverslag oor die atlaswerk in Hessequa
Kort aanbieding oor die wonderwêreld van voëls.
Foto aanbieding oor voëls van Hessequa of ander streke in Suider-Afrika.

Drie byeenkomste word vir 2019 beplan:
Woensdag 27 Februarie 2019 (Afgehandel)
Dinsdag 30 Julie 2019  (Sien hieronder)
Dinsdag 29 Oktober 2019
Die byeenkomste sal gehou word om 19:00 in Die Waenhuis by Jagersbosch.

Byeenkoms: 30 Julie 2019.
Hierdie is die eerste kennisgewing vir die byeenkoms as volg:
Datum: 30 Julie 2019
Tyd: 19:00
Plek: Die Waenhuis, Jagersbosch
Koste: R5 per persoon
Finale sakelys:
 1. Verwelkoming
 2. Verkiesing van komiteelede (Sameroeper, Organiseerder vir
     uitstappies, Koördineerder vir atlaswerk, Addisionele lid)
 3. Verwag die onverwagte - Johan van Rooyen
 4. Jeuguitreik - Bonnita Davidtsz
 5. Terugvoer oor die Uilbolprojek - Johan van Rooyen
 6. Terugvoer oor die uitstappies - Pieter du Toit
 7. Vordering met 2019 atlasdoelwitte in Hessequa - Johan van
     Rooyen
 8. Aanbieding oor 'n toer na die Kgalagadi en Namibië (met
     fokus op voëls) - Terry Terblanche
 9. Algemeen
10. Volgende byeenkoms
11. Afsluiting
Lees asseblief die Desember 2018 nuusbrief as agtergrond vir die kort aanbieding onder punt 7 hierbo.
» Klik hier om die nuusbrief oop te maak.
Johan van Rooyen (namens Terry Terblanche, Sameroeper)

Die program vir elke byeenkoms sal uitgestuur word aan al die lede van die Voëlgroep en ook op hierdie bladsy geplaas word wanneer dit gefinaliseer is.
Events
The events usually cover the following:
Progress report on atlasing in Hessequa.
Short presentation on the wonderful world of birds.
Photo presentation about birds of Hessequa or other areas in Southern Africa.

Three events are planned for 2019:
Wednesday 27 February 2019  (Completed)
Tuesday 30 July 2019   (See below)
Tuesday 29 October 2019
Events will take place at 19:00 in Die Waenhuis at Jagersbosch.

Event: 30 July 2019.
This is the first notice for the event as follows:
Date: 30 July 2019
Time: 19:00
Venue: Die Waenhuis, Jagersbosch
Cost: R5 per person
Final agenda:
 1. Welcome
 2. Election of committee members (Convenor, Organiser of
     outings, Coordinator of atlas work, Additional member)
 3. Expect the unexpected - Johan van Rooyen
 4. Youth outreach - Bonnita Davidtsz
 5. Feedback on Owl pellet project - Johan van Rooyen
 6. Feedback on outings - Pieter du Toit
 7. Progress with 2019 atlas objectives - Johan van Rooyen
 8. Presentation on a tour to the Kgalagadi and Namibia (with
    focus on birds) - Terry Terblanche
 9. General
10. Next meeting
11. Closure
Please read the Desember 2018 newsletter as background to the short presentation under point 7 above.
» Click here to open newsletter.
Johan van Rooyen (for Terry Terblanche, Convenor)

The program for each event will be distributed to all members of the Bird Group and will be published on this page when finalised.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai