U3A Stilbaai
BYEENKOMSTE ~ EVENTS

Byeenkomste
Die byeenkomste dek gewoonlik die volgende:
Vorderingsverslag oor die atlaswerk in Hessequa
Kort aanbieding oor die wonderwêreld van voëls.
Foto aanbieding oor voëls van Hessequa of ander streke in Suider-Afrika.

Drie byeenkomste word vir 2019 beplan:
Woensdag 27 Februarie 2019 (Afgehandel)
Dinsdag 30 Julie 2019  (Sien hieronder)
Dinsdag 29 Oktober 2019
Die byeenkomste sal gehou word om 19:00 in Die Waenhuis by Jagersbosch.

Byeenkoms: 30 Julie 2019.
Hierdie is die eerste kennisgewing vir die byeenkoms as volg:
Datum: 30 Julie 2019
Tyd: 19:00
Plek: Die Waenhuis, Jagersbos
Koste: R5 per persoon
Voorlopige sakelys:
1. Verwelkoming
2. Verkiesing van komiteelede (Sameroeper, Organiseerder vir
    uitstappies, Koördineerder vir atlaswerk, Addisionele lid)
3. Vordering met "Vriende van Voëlgroep" - Johan van Rooyen
4. Terugvoer oor die uitstappies - Pieter du Toit
5. Vordering met 2019 atlas - Johan van Rooyen
6. Aanbieding oor 'n toer na die Kgalagadi en Namibië (met
    fokus op voëls) - Terry Terblanche
7. Algemeen
8. Afsluiting
Laat weet asseblief indien u enige addisionele punte op die sakelys wil byvoeg.
Johan van Rooyen (namens Terry Terblanche, Sameroeper)

Die program vir elke byeenkoms sal uitgestuur word aan al die lede van die Voëlgroep en ook op hierdie bladsy geplaas word wanneer dit gefinaliseer is.
Events
The events usually cover the following:
Progress report on atlasing in Hessequa.
Short presentation on the wonderful world of birds.
Photo presentation about birds of Hessequa or other areas in Southern Africa.

Three events are planned for 2019:
Wednesday 27 February 2019  (Completed)
Tuesday 30 July 2019   (See below)
Tuesday 29 October 2019
Events will take place at 19:00 in Die Waenhuis at Jagersbosch.

Event: 30 July 2019.
This is the first notice for the event as follows:
Date: 30 July 2019
Time: 19:00
Venue: The Waenhuis, Jagersbos
Cost: R5 per person
Preliminary agenda:
1. Welcome
2. Election of committee members (Convenor, Organiser of
    outings, Coordinator of atlas work, Additional member)
3. Progress with "Friends of Bird Group" - Johan van Rooyen
4. Feedback on outings - Pieter du Toit
5. Progress with 2019 atlas - Johan van Rooyen
6. Presentation on a tour to the Kgalagadi and Namibia (with
    focus on birds) - Terry Terblanche
7. General
8. Closure
Please let us know if you want to add points to the agenda.
Johan van Rooyen (for Terry Terblanche, Convenor)

The program for each event will be distributed to all members of the Bird Group and will be published on this page when finalised.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai