U3A Stilbaai
HESSEQUA VIRTUAL MUSEUM

Die Virtual Museum (VM) is 'n projek van die "Animal Demography Unit" van die Universiteit Kaapstad. U kan deelneem as 'n burgerlike wetenskaplike deur foto's van diere aan die VM te stuur.
Foto's ingedien aan die VM kan in hierdie album geplaas word, maar moet voldoen aan die volgende:
Slegs foto's geneem deur lede van U3A Stilbaai Voëlgroep en ander lede van U3A Stilbaai;
Die foto's moet binne die grense van Hessequa wees; en
Slegs foto's wat reeds by die VM ingedien en aanvaar is sal hier geplaas word.
Stuur dieselfde foto wat by die VM ingedien is, met die VM rekordnommer, na Johan van Rooyen.
Lees asseblief die handleidings en riglyne hieronder sorgvuldig.

Handleidings
Hoe om foto's op Virtual Museum te laai.

A.  Hessequa Virtual Museum Album
Die voëlfoto's is gelys volgens "Faansie se Voëlgids."
Deel 1: Inleiding en Riglyne
Deel 2: Voëls - Algemeen
    2.1:   Plonsers   (31 Augustus 2020)
  2.2:   Swemmers  (31 Augustus 2020)
    2.3:   Waadvoëls   (31 Augustus 2020)
    2.4:   Stappers  (31 Augustus 2020)
    2.5:   Roofvoëls   (31 Augustus 2020)
    2.6:   Slapers  (31 Augustus 2020)
    2.7:   Gunstelinge   (31 Augustus 2020)
    2.8:   Vlieërs     (31 Augustus 2020)
    2.9:   Hardlopers   (31 Augustus 2020)
    2.10:   Sitters   (31 Augustus 2020)
    2.11:   Suigers   (31 Augustus 2020)
    2.12:   Saadvreters   (31 Augustus 2020)
Deel 3: Ander  (31 Augustus 2020)

B.  Nuwe foto's sedert 31 Julie 2020.
[31 Augustus 2020]
Plonsers, Swemmers en Waadvoëls
Stappers, Roofvoëls, Slapers, Gunstelinge en Vlieërs
Hardlopers, Sitters, Suigers en Saadvreters
Ander
The Virtual Museum (VM) is a project of the Animal Demography Unit of the University of Cape Town. You can participate as citizen scientists by sending photos of animals to the VM.
Photo's submitted to the VM can be posted in this album, but they must conform to the following:
Only photos taken by members of U3A Stilbaai Bird Group and other members of U3A Stilbaai;
They must be within the boundaries of Hessequa; and
Only photos already submitted to and accepted by the VM will be placed here.
Send the same photo submitted to the VM, with the VM record number, to Johan van Rooyen.
Please read the manuals and guidelines below thoroughly.

Manuals
How to load photos on Virtual Museum.

Hessequa Virtual Museum Album
The bird photos are listed according to "Faansie's Bird Book."
Part 1: Introduction and Guidelines
Part 2: Birds - General
    2.1:   Plungers   (31 August 2020)
    2.2:   Swimmers  (31 August 2020)
    2.3:   Waders    (31 August 2020)
    2.4:   Walkers   (31 August 2020)
    2.5:   Raptors   (31 August 2020)
    2.6:   Sleepers   (31 August 2020)
    2.7:   Favourites   (31 August 2020)
    2.8:   Flyers     (31 August 2020)
    2.9:   Runners   (31 August 2020)
    2.10:   Perchers   (31 August 2020)
    2.11:   Suckers   (31 August 2020)
    2.12:   Seed-eaters   (31 August 2020)
Part 3: Others  (31 August 2020)

B.  New photos since 31 July 2020.
[31 August 2020]
Plungers, Swimmers and Waders
Walkers, Raptors, Sleepers, Favourites and Flyers
Runners, Perchers, Suckers and Seedeaters
Other

Top
©2020 U3A Stilbaai