U3A Stilbaai
HESSEQUA VIRTUELE MUSEUM ~ HESSEQUA VIRTUAL MUSEUM

Die Virtuele Museum (VM) is 'n projek van die "Animal Demography Unit" van die Universiteit Kaapstad. U kan deelneem as 'n burgerlike wetenskaplike deur foto's van diere aan die VM te stuur.
Foto's ingedien aan die VM kan in hierdie album geplaas word, maar moet voldoen aan die volgende:
Slegs foto's geneem deur lede van U3A Stilbaai Voëlgroep en ander lede van U3A Stilbaai;
Die foto's moet binne die grense van Hessequa wees; en
Slegs foto's wat reeds by die VM ingedien en aanvaar is sal hier geplaas word.
Stuur dieselfde foto wat by die VM ingedien is, met die VM rekordnommer, na Johan van Rooyen.
Lees asseblief die handleidings en riglyne hieronder sorgvuldig.

Handleidings
Hoe om foto's op Virtuele Museum te laai.

A.  Hessequa Virtuele Museum Album
Die voëlfoto's is gelys volgens "Faansie se Voëlgids."
Deel 1: Inleiding en Riglyne
Deel 2: Voëls - Algemeen   [Deel 2 opdateer 31 Jan 2021]
    2.1:   Plonsers
  2.2:   Swemmers
    2.3:   Waadvoëls - Flamink-Hamerkop
        Waadvoëls - Reier-Elsie
        Waadvoëls - Strandkiewiet-Skedebek
    2.4:   Stappers
    2.5:   Roofvoëls
2.6:   Slapers
    2.7:   Gunstelinge
    2.8:   Vlieërs
    2.9:   Hardlopers
    2.10:   Sitters - Muisvoël-Tjagra
        Sitters - Katakoeroe-Sanger
        Sitters - Grasvoël-Glasogie
    2.11:   Suigers
    2.12:   Saadvreters
Deel 3: Ander   [Opdateer 31 Jan 2021]
    3.1:   Voëls met snaakse vere; Paddas; Skoenlappers &
   Motte 
    3.2:   Soogdiere 
    3.3:   Naaldekokers & Waterjuffers; Origideë; Wewer-
  neste; Reptiele; Spinnekoppe

B.  Nuwe foto's sedert 31 Oktober 2020.
  [Opdateer 31 Januarie 2021]
Plonsers, Swemmers en Waadvoëls.
Stappers, Roofvoëls, Slapers, Gunstelinge en Vlieërs;
Hardlopers, Sitters, Suigers en Saadvreters
.
Ander.
The Virtual Museum (VM) is a project of the Animal Demography Unit of the University of Cape Town. You can participate as citizen scientists by sending photos of animals to the VM.
Photo's submitted to the VM can be posted in this album, but they must conform to the following:
Only photos taken by members of U3A Stilbaai Bird Group and other members of U3A Stilbaai;
They must be within the boundaries of Hessequa; and
Only photos already submitted to and accepted by the VM will be placed here.
Send the same photo submitted to the VM, with the VM record number, to Johan van Rooyen.
Please read the manuals and guidelines below thoroughly.

Manuals
How to load photos on Virtual Museum.

Hessequa Virtual Museum Album
The bird photos are listed according to "Faansie's Bird Book."
Part 1: Introduction and Guidelines
Part 2: Birds - General    [Part 2 updated 31 Jan 2021]
    2.1:   Plungers
    2.2:   Swimmers
    2.3:   Waders - Flamingo-Hamerkop
        Waders - Heron-Avocet
  Waders - Plover-Sheathbill
    2.4:   Walkers
    2.5:   Raptors
2.6:   Sleepers
    2.7:   Favourites
    2.8:   Flyers
    2.9:   Runners
    2.10:   Perchers - Mousebird-Tchagra
        Perchers - Cuckooshrike-Warbler
        Perchers - Grassbird-White-eye
    2.11:   Suckers
    2.12:   Seed-eaters
Part 3: Others   [Updated 31 Jan 2021]
    3.1:   Birds with odd plumage; Frogs; Butterflies &
  Moths 
    3.2:   Mammals 
    3.3:   Dragonflies & Damselflies; Orchids; Weaver nests;
  Reptiles; Spiders

B.  New photos since 31 October 2020.
  [Updated 31 January 2021]
Plungers, Swimmers and Waders.
Walkers, Raptors, Sleepers, Favourites and Flyers;
Runners, Perchers, Suckers and Seedeaters
.
Other.

Top
©2021 U3A Stilbaai