U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
On 31 Augusut 2018 U3A Stilbaai's confirmed membership for the 2018/19 year is 180.
» Click here for the background and history of U3A.
DOEL
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewenskwaliteit van ouer mense te verbeter en die behoud van intellektuele kapasiteit te bevorder deur vaardighede te deel deur middel van stimulerende leer en onderrig programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
Op 31 Augustus 2018 is U3A Stilbaai se bevestigde ledetal vir die 2018/19 jaar 180.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETING
Monday, 29 October 2018, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Dr Susan Fourie will talk to us about dignity in death.
Guests and non-members are welcome, admission is free.
MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 29 Oktober 2018, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Dr Susan Fourie praat met ons oor waardigheid in die dood.
Gaste en nie-lede is welkom, toegang is gratis.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
We are still finalising the first few talks for next year, they will be announced as soon as possible. The last monthly talk for the year is:
26 Nov: Dr Daan Toerien's talk: "Flânerie: Hobby for a Retiree" is about towns and cities and what makes them interesting and important.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Ons finaliseer nog die eerste aantal praatjies vir volgende jaar, hulle sal so gou moontlik aangekondig word. Die laaste maandelikse praatjie vir die jaar is:
26 Nov Dr Daan Toerien se praatjie "Flâneurskap: Stokperdjie vir 'n Afgetredene" gaan oor dorpe en stede en wat hulle interessant en belangrik maak.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Past issues of our monthly newsletter are available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
© 2018 U3A Stilbaai