U3A Stilbaai
GROUP ACTIVITIES ~ GROEP AKTIWITEITE

Group activities are held for smaller groups of members with like-minded interests. These activities are for members of U3A only.
Groep aktiwiteite is vir kleiner groepe lede met gemeenskaplike belange. Hierdie aktiwiteite is slegs vir lede van U3A.

Bird Group:
The Bird Group involves people interested in bird-watching, as well as co-ordinating the SABAP2 project in Hessequa.
» Click here to read more about the Bird Group.
Voëlgroep:
Die Voëlgroep betrek mense wat belangstel in voëlkyk, en
koõrdineer ook die SABAP2 projek in Hessequa.
» Klik hier om meer oor die Voëlgroep te lees.

Hiking Group:
The hiking group meet on Fridays for 2-3 hour hikes. It’s a lovely way to exercise and enjoy good company of other members.
» Click here for more about the Hiking Group.
Stapgroep:
Die stapgroep kom Vrydae bymekaar vir 2-3 uur stappe. Uitstekende oefening, en ook om die geselskap van ander lede te geniet.
» Klik hier vir meer oor die Stapgroep.

Botanical Walks:
This new group studies interesting indigenous plants in the veld. Please contact Christina at stilbaai6674@gmail.com if you are interested.
Botaniese Uitstappies:
Hierdie nuwe groep bestudeer interessante inheemse plante in die veld. Kontak asseblief vir Christina by stilbaai6674@gmail.com as u belangstel.

Photography Group:
The Photography group meets the second Monday of every month at 18h00 in Die Waenhuis; please contact Richard Webb at rwebb01@gmail.com for details.
»  Click here to go to the Photography section.
Fotografie groep:
Die Fotografie groep vergader die tweede Maandag van elke maand om 18h00 in Die Waenhuis; kontak asseblief Richard Webb by rwebb01@gmail.com vir meer inligting.
» Klik hier om na die Fotografie seksie te gaan.

Astronomy Group:
If you are interested in astronomy, join the astronomy group. Contact Deon at begemannd@gmail.com to be kept informed of planned activities.
» Click here for more about the Astronomy Group.
Astronomie groep:
As u belang stel in sterrekunde, sluit aan by die astronomie groep. Kontak Deon by begemannd@gmail.com om ingelig te bly van beplande aktiwiteite.
» Klik hier vir meer oor die Astronomie Groep.

Neuroscience Group:
The neuroscience group will no longer meet in Die Waenhuis; if you are interested in joiming the monthly Zoom meetigs, please contact Jenni at jennisharkey@gmail.com.
Neuro-wetenskap groep:
Die neurowetenskap groep vergader nie meer in Die Waenhuis nie; as u belangstel om by die maandelikse Zoom vergaerings aan te sluit, kontak Jenni by jennisharkey@gmail.com.

Share Group:
The share group is holding regular meetings sharing ideas on the share market. Contact Deon Grobler at deongrob123@gmail.com if you want to join them.
Aandele groep:
Die aandele groep hou gereeld vergderings waar idees oor die aandelemark uitgeruil word. Kontak Deon Grobler by deongrob123@gmail.com indien u by hulle wil aansluit.

Top
© 2022 U3A Stilbaai