U3A Stilbaai
 FOTO-ALBUMS ~ PHOTO ALBUMS

As u foto's wil indien vir die album, stuur hulle asseblief aan Louise Jansen. Sy sal die foto's keur en deurstuur.
Neem asseblief kennis dat slegs foto's deur lede van U3A Stilbaai sal vir hierdie webtuiste aanvaar word.

Foto-Albums
Klik op die titel hieronder om die album oop te maak.
Lappiesbaai, 19 November 2021
Morrispunt, 12 November 2021
Fynbosstrand, 5 November 2021
Stlbaai, 29 Oktober 2021
Stilbaai, 15 Oktober 2021
Kuslangs wes van Stilbaai, 8 Oktober 2021.
Jongensfontein, 28 Mei 2021.
Stilbaai, 16 April 2021.

Wenke om foto's vir die webtuiste voor te berei.
Om foto's vir 'n webuiste voor te berei verskil van foto's wat gedruk word. Hier is 'n paar wenke wat sal help om die albums te verbeter.
Ons vertoon die foto's 'n foto-album wat as 'n skyfie-vertoning besigtig kan word.
Voordat julle die foto's stuur, kan julle die grootte verander indien julle geskikte sagteware hiervoor het (FastStone Image Viewer is gratis, gebruikers-vriendelik, en kan baie dinge doen om 'n foto te verbeter; laai ook die gids af en lees. Foto's kan ook kleiner gemaak word met Paint 3D op Windows). Ons kan nie foto's wat te groot is, beide fisies en in lêer-grootte, op die webtuiste plaas nie. Meer hieroor hieronder.
Foto's vir goeie drukwerk vereis 'n hoë resolusie, maar vir 'n webtuiste is die standaard resolusie 72 dpi ("dots per inch", ook soms “ppi – pixels per inch”); op 'n normale monitor is daar geen verskil tussen 'n foto van 300 of 600 dpi en een van 72 dpi nie. Wanneer 'n program soos Photoshop gebruik word om foto's na 'n webtuiste te stoor, word hulle outomaties in 72 dpi gestoor.
Met die toepaslike sagteware moet die resolusie eers verminder word na 72 dpi, daarna kan die foto se dimensies verminder word na ‘n breedte van nie minder as 900 pixels, of, as dit ‘n vertikale foto is moet die hoogte nie minder as 500 pixels wees nie (as die foto wel kleiner is as hierdie groottes, stuur dit net so aan sonder enige verdere aanpassings). Met hierdie verkleining, kan ‘n hele groep foto’s saam per epos aangestuur word. As julle nie die foto’s kan verklein nie, probeer om hulle in kleiner groepe te epos (probeer om die aanhangsels saam minder as 10Mb te hou), of op ‘n stokkie te plaas, of maak gebruik van Google Drive.
Sommige foto's mag in volgorde wees, maar wanneer hulle gestoor word, verskyn hulle in alfabetiese en/of numeriese volgorde volgens lêernaam. As die foto's in volgorde vertoon moet word, gee hulle asseblief nuwe name sodat hulle in volgorde gestoor word, of lys hulle in u epos. As julle die foto’s nuwe name gee, gebruik ‘n datum in die volgende formaat: 20210514-01, 20210514-02, 20210514-03, .... 20210514-15, ens. Die datum (14 Mei 2021 in hierdie geval) word gevolg deur ‘n nommer in die volgorde soos die foto’s in die skyfie vertoning moet verskyn. In die reeks nommers van 1-99 moet daar ‘n 0 wees voor die nommers 1-9. (Let wel – geen spasies tussen nommers of letters nie – die internet hou nie van spasies nie, dus die gebruik van die koppelteken tussen datum en foto-nommer.)
If you want to submit photo's for the album, please send them to Louise Jansen. She will screen the pics and send them on.
Please note that only photos by members of U3A Stilbaai will be accepted for this website.

Photo Albums
Click on the titel below to open the album.
Lappiesbaai, 19 November 2021
Morris Point, 12 November 2021
Fynbosstrand, 5 November 2021
Stilbaai, 29 October 2021
Stilbaai, 15 October 2021
On coast west of Stilbaai, 8 October 2021.
Jongensfontein, 28 May 2021.
Stilbaai, 16 April 2021.

Tips for preparing photos for the website.
Preparing photographs for a website differs from preparation for printing photographs. Here are a few tips for enhancing the albums.
We display the photos in a photo album which can be viewed as a slideshow.
Before sending your photo's, you can resize them to less than 1MB if you have the appropriate software (FastStone Image Viewer is free, user-friendly, and can do many things to enhance a photo; download and read the tutorial. Paint 3D on Windows can also be used to resize photots)). We cannot place pictures on the website that are too large, both physically and in file size. More about this below.
Good print photo's require high resolution, but for websites the standard resolution is 72 dpi (dots per inch, or ppi -pixels per inch); on a normal monitor there is no difference  between a 300 or 600 ppi photo and a 72 ppi photo. When using Photoshop or a similar programme to save photo's to a website, the photo is automatically saved at 72 ppi.
With the appropriate software the resolution must first be changed to 72 dpi, the the dimensions of the photo can be minimised to a width not less than 900 pixels, or, if it is a vertical picture, the height should not be less than 500 pixels (if the photo is smaller than these dimensions, send it as is without resizing). Resized, a large group of photos can be emailed. If you cannot resize the photos, try emailing them in smaller groups (try keeping the total attachments to less than 10MB), or place them on a memory stick or use Google Drive.
Some photos may be sequential, but keep in mind when they are saved from the email, they are saved in alphabetical and/or numerical order by file name. If you wish them to be displayed in sequence, either rename so that they are saved sequentially, or list them in your email. If you do give them new names, we suggest a date in the following format: 20210514-01, 20210514-02, ... 20210514-15. The date (14 May 2021 in this example) is followed by a sequential number in the order the pics must appear in the album. In a series of numbers from 1-99, use a 0 before numbers 1-9. (Please note - no spaces between numbers or letters - the internet does not like spaces, thus the use of the dash between date and photo number.)

Top
©2021 U3A Stilbaai