U3A Stilbaai
JAGERSBOSCH FUND ~ JAGERSBOSCH FONDS

U3A Stilbaai uses the hall at Jagersbosch, known as Die Waenhuis, for general and special meetings. We do not pay rental for the use of the hall, and, after consultation with the management of Jagersbosch, the committee thought it fit to upgrade the facilities in Die Waenhuis.
Our first objective was to donate a permanent wall projection screen to replace the sheet nailed over a wooden frame that they had been using to date. The screen was purchased and installed in September 2016.
The second objective was to replace Jagersbosch's data projector. Their projector is quite old (this particular model ceased production in 2001), and does not work as it should with today's computers and software. With the generous donations received, we purchased a high definition projector for Jagersbosch.
Upgrading the facilities in Die Waenhuis means that more organisations can use Jagersbosch for meetings; this means more income for Jagersbosch. They could also lease out the data projector to other organisations.

The Jagersbosch Fund
To attain these objectives, U3A Stilbaai established a Jagersbosch Fund to collect money for these acquisitions. At every general meeting a bottle of wine is raffled, and we also welcome donations for the fund.
U3A Stilbaai has also invited other organisations in Stilbaai to contribute to the upgrading of the facilities in Die Waenhuis.
Any person or organisation wishing to donate to the fund can pay monies into our bank account; please use "Jagersbosch Fund" as reference, but also email us at info@u3astilbaai.org to confirm payment.
Our bank details are as follows:
  ABSA Bank, Business Saving Account.
  Acc Name: U3A Stilbaai.
  Acc Number: 932 178 2429
  Bank code: 632005

Jagersbosch Fund Revenue - till 31 December 2022
The Jagersbosch Fund have received monies from the following sources:
• Wine Raffle at Monthly Meetings:  R 15 506-10
• TED Talks: R 1 231-90
• Various U3A outings:  R 1 222-20
• U3A Courses:  R 2 077-00
• Special collections:  R 850-00
• Donations:  R 26 018-00
Total received: R 46 905-20

U3A Stilbaai thanks the following donors for their contributions to the Jagersbosch Fund (listed here in order money was received):
• Eric Kaplan & Rosanne Zuber.
• Niel van Wyk.
• Stilbaai Bird Club.
• U3A Stilbaai.
• Mike & Louise Steytler.
• Chris Pretorius.
• Max Döckel.
• Hessequa Society for Archaeology.
• Stilbaai Writing Circle.
• Stilbaai Interests Forum.
• Dave & Sal Carter.
• George Sabbagha.
• Richard & Jill Webb.
• Karel & Amanda Nel.
• Flip Botha.
• Allen & Rachel Wall.
• Koos & Nellie Kotzé.

Fund acquisitions - till 31 December 2022
• Projection screen: R 2 622-00
• Data projector: R 6 756-83
• Fittings for projector, etc: R 347-50
• Microphone set: R 1 695-00
• Installation of sound system & projector: R 5 180-00
• Laser pointer: R 469-00
• Cabinet for sound system: R 1 219-30
• Bar stool for speaker: R 459-00
• Repair of blinds in Die Waenhuis: R 248-00
• Trapdoor in ceiling: R 1 088-19
• Improvements to lights in Die Waenhuis: R 2 416-00
• Repair to cable: R 80-00
• New projector and sound accessories: R  11 000-00
• Power back-up system for Die Waenhuis: R 10 000-00
Total: R 43 580-82
U3A Stilbaai gebruik die saal by Jagersbosch, bekend as Die Waenhuis, vir algemene en spesiale vergaderings. Ons betaal nie vir die gebruik van die saal nie, en, na raadpleging met die bestuur van Jagersbosch, het die komitee dit goed gedink om die fasiliteite in Die Waenhuis op te gradeer.
Ons eerste doelwit was om 'n permanente muur projeksie skerm te skenk om die laken wat oor 'n hout raamwerk vasgemaak is, te vervang. Die skerm is aangekoop en is in September 2016 installeer.
Die tweede doelwit was om Jagersbosch se data-projektor te vervang. Hul projektor is taamlik oud (produksie van hierdie model is in 2001 gestaak), en dit werk nie goed met vandag se rekenaars en sagteware nie. Met behulp van goedgunstige donasies het ons 'n hoë definisie projektor vir Jagersbosch aangekoop.
Opgradering van die fasiliteite in Die Waenhuis beteken dat meer organisasies Jagersbosch kan gebruik vir vergaderings; dit beteken meer inkomste vir Jagersbosch. Hulle sal ook die projektor aan ander organisasies kan uitverhuur.

Die Jagersbosch Fonds
Om hierdie doelwitte te bereik, het U3A Stilbaai 'n Jagersbosch Fonds gestig om geld in te samel vir hierdie aankopes. By elke algemene vergadering word 'n bottel wyn uitgeloot, en ons verwelkom ook donasies vir die fonds.
U3A Stilbaai het ander organisasies in Stilbaai uitgenooi om by te dra tot die opgradering van die fasiliteite in Die Waenhuis.
Enige persoon of organisasie wat wil bydra tot die fonds kan gelde in ons bankrekening inbetaal; gebruik asseblief "Jagersbosch Fonds" as verwysing, en e-pos ons by info@u3astilbaai.org om betaling te bevestig.
Ons bank details is as volg:
  ABSA Bank, Sake Spaarrekening
  Rek Naam: U3A Stilbaai.
  Rek Nommer: 932 178 2429
  Bankkode: 632005

Jagersbosch Fonds Inkomste - tot 31 Desember 2022
Die Jagersbosch Fonds het gelde ontvang van die volgende bronne:
• Wyn uitloting by Maandelikse Vergaderings: R 15 506-10
• TED Praatjies: R 1 231-90
• Onderskeie U3A uitstappies: R 1 222-20
• U3A Kursusse: R 2 077-00
• Spesiale kollektes: R 850-00
• Donasies: R 26 018-00
Totaal ontvang: R 46 905-20

U3A Stilbaai bedank die onderstaande donateurs vir hul bydraes tot die Jagersbosch Fonds (hier gelys in volgorde van ontvangs van gelde):
• Eric Kaplan & Rosanne Zuber.
• Niel van Wyk.
• Stilbaai Voëlkykersklub.
• U3A Stilbaai.
• Mike & Louise Steytler.
• Chris Pretorius.
• Max Döckel.
• Hessequa Vereniging vir Argeologie.
• Stilbaai Skryfkring.
• Stilbaai Belangeforum.
• Dave & Sal Carter.
• George Sabbagha.
• Richard & Jill Webb.
• Karel & Amanda Nel.
• Flip Botha.
• Allen & Rachel Wall.
• Koos & Nellie Kotzé.

Fonds aankopes - tot 31 Desember 2022
• Projeksie skerm: R 2 622-00
• Data-projektor: R 6 576-83
• Toebehore vir projektor, ens: R 347-50
• Mikrofoon stel: R 1 695-00
• Installering van klankstelsel en projektor: R 5 180-00
• Laser wyser: R 469-00
• Kassie vir klankstelsel R 1 219-30
• Hoë stoel vir spreker: R 459-00
• Herstel Die Waenhuis se blindings: R 248-00
• Luik in plafon R 1 088-19
• Verbeterings aan ligte in Die Waenhuis: R 2 416-00
• Herstel van kabel: R 80-00
• Nuwe projektor en klank toebehore: R 11 000-00
• Kragrugsteunstelsel vir Die Waenhuis: R 10 000-00
Totaal: R 43 580-82

Top
©2023 U3A Stilbaai