U3A Stilbaai
JAGERSBOSCH FUND ~ JAGERSBOSCH FONDS

U3A STILBAAI JAGERSBOSCH FUND

U3A Stilbaai uses the hall at Jagersbosch, known as Die Waenhuis, for general and special meetings. We do not pay rental for the use of the hall, and, after consultation with the management of Jagersbosch, the committee thought it fit to upgrade the facilities in Die Waenhuis.
Our first objective was to donate a permanent wall projection screen to replace the sheet nailed over a wooden frame that they had been using to date. The screen was purchased and installed in September 2016.
The second objective was to replace Jagersbosch's data projector. Their projector is quite old (this particular model ceased production in 2001), and does not work as it should with today's computers and software. With the generous donations received, we purchased a high definition projector for Jagersbosch.
Upgrading the facilities in Die Waenhuis means that more organisations can use Jagersbosch for meetings; this means more income for Jagersbosch. They could also lease out the data projector to other organisations.

The Jagersbosch Fund
To attain these objectives, U3A Stilbaai established a Jagersbosch Fund to collect money for these acquisitions. At every general meeting a bottle of wine is raffled, and we also welcome donations for the fund.
U3A Stilbaai has also invited other organisations in Stilbaai to contribute to the upgrading of the facilities in Die Waenhuis. Organisations that contribute to the fund, will be able to use the data projector free of charge.
Any person or organisation wishing to donate to the fund can pay monies into our bank account; please use "Jagersbosch Fund" as reference, but also email us at bank@u3astilbaai.org to confirm payment.
Our bank details are as follows:
  ABSA Bank, Business Saving Account.
  Acc Name: U3A Stilbaai.
  Acc Number: 93 2178 2429
  Bank code: 632005

Jagersbosch Fund Donors
U3A Stilbaai thanks the following donors for their contributions to the Jagersbosch Fund (listed here in order money was received):
 • Favour Stud outing surplus:
 • Eric Kaplan & Rosanne Zuber:
 • Niel van Wyk:
 • Bird watching group:
 • Wine raffle - 29 August 2016:
 • U3A Stilbaai donation:
 • Mike & Louise Steytler:
 • Wine raffle - 26 September 2016:
 • Chris Pretorius:
 • Max Döckel:
 • Hessequa Society for Archaeology:
 • Stilbaai Writing Circle:
 • Stilbaai Interests Forum:
 • Wine raffle - 31 October 2016:
 • Wine raffle - 28 November 2016:
 • Chris Pretorius:
 • Niel van Wyk:
 • David & Sal Carter:
 • Collection - 28 December 2016:
 • Collection - 3 January 2017:
 • TED Talk - 25 January 2017:
 • Wine raffle - 30 January 2017:
 • TED Talk - 22 February 2017:
 • Wine raffle - 27 February 2017:
 • Baleia outing - 14 March 2017:
 • TED Talk - 22 March 2017:
 • Wine raffle - 27 March 2017:
 • Wine raffle - 24 April 2017:
 • TED Talk - 26 April 2017:
 • TED Talk - 24 May 2017:
 • Wine Raffle - 29 May 2017:
 • Mountain Passes outing - 14 June:
 • Mountain Passes outing - 21 June:
 • Historic Houses Tour:
 • Wine Raffle - 26 June 2017:
 • TED Talk - 28 June 2017:
 • Mountain Passes outing - 12 July:
 • TED Talk - 26 July 2017:
 • Wine Raffle - 31 July 2017:
 • TED Talk - 23 Aug 2017:
 • Wine Raffle - 28 Aug 2017:
 • Mountain Passes outing - 6 Sept:
 • Wine Raffle - 25 Sept:
 • TED Talk - 27 Sept:
R 98-20
R 200-00
R 200-00
R 860-00
R 401-00
R 1,000-00
R 500-00
R 246-20
R 100-00
R 250-00
R 1,000-00
R 1,000-00
R 500-00
R 261-00
R 385-00
R 100-00
R 100-00
R 2,000-00
R 340-00
R 510-00
R 156-00
R 385-00
R 108-00
R 573-00
R 100-00
R 56-00
R 315-00
R 268-00
R 107-10
R 76-00
R 180-00
R 64-00
R 56-00
R 24-00
R 308-00
R 80-00
R 80-00
R 104-00
R 225-00
R 116-00
R 259-00
R 236-00
R 240-00
R 120-00
 

Fund acquisitions
The projection screen was purchased for R 2,622-00, we installed it ourselves in Die Waenhuis. The projector's cost was R 6,756-83, and we subsequently purchased a HDMI-VGA connector cable for R199-00.
U3A STILBAAI JAGERSBOSCH FONDS

U3A Stilbaai gebruik die saal by Jagersbosch, bekend as Die Waenhuis, vir algemene en spesiale vergaderings. Ons betaal nie vir die gebruik van die saal nie, en, na raadpleging met die bestuur van Jagersbosch, het die komitee dit goed gedink om die fasiliteite in Die Waenhuis op te gradeer.
Ons eerste doelwit was om 'n permanente muur projeksie skerm te skenk om die laken wat oor 'n hout raamwerk vasgemaak is, te vervang. Die skerm is aangekoop en is in September 2016 installeer.
Die tweede doelwit was om Jagersbosch se data-projektor te vervang. Hul projektor is taamlik oud (produksie van hierdie model is in 2001 gestaak), en dit werk nie goed met vandag se rekenaars en sagteware nie. Met behulp van goedgunstige donasies het ons 'n hoë definisie projektor vir Jagersbosch aangekoop.
Opgradering van die fasiliteite in Die Waenhuis beteken dat meer organisasies Jagersbosch kan gebruik vir vergaderings; dit beteken meer inkomste vir Jagersbosch. Hulle sal ook die projektor aan ander organisasies kan uitverhuur.

Die Jagersbosch Fonds
Om hierdie doelwitte te bereik, het U3A Stilbaai 'n Jagersbosch Fonds gestig om geld in te samel vir hierdie aankopes. By elke algemene vergadering word 'n bottel wyn uitgeloot, en ons verwelkom ook donasies vir die fonds.
U3A Stilbaai het ander organisasies in Stilbaai uitgenooi om by te dra tot die opgradering van die fasiliteite in Die Waenhuis. Organisasies wat bydraes maak aan die fonds, sal gratis gebruik van die data-projektor geniet.
Enige persoon of organisasie wat wil bydra tot die fonds kan gelde in ons bankrekening inbetaal; gebruik asseblief "Jagersbosch Fonds" as verwysing, en epos ons by bank@u3astilbaai.org om betaling te bevestig.
Ons bank details is as volg:
  ABSA Bank, Sake Spaarrekening
  Rek Naam: U3A Stilbaai.
  Rek Nommer: 93 2178 2429
  Bankkode: 632005

Jagersbosch Fonds donateurs
U3A Stilbaai bedank die onderstaande donateurs vir hul bydraes tot die Jagersbosch Fonds (hier gelys in volgorde van ontvangs van gelde):
 • Favour Stoetery uitstappie:
 • Eric Kaplan & Rosanne Zuber:
 • Niel van Wyk:
 • Voëlkykgroep:
 • Wyn uitloting - 29 Augustus 2016:
 • U3A Stilbaai donasie:
 • Mike & Louise Steytler:
 • Wyn uitloting - 26 September 2016:
 • Chris Pretorius:
 • Max Döckel:
 • Hessequa Vereniging vir Argeologie:
 • Stilbaai Skryfkring:
 • Stilbaai Belangeforum:
 • Wyn uitloting - 31 Oktober 2016:
 • Wyn uitloting - 28 November 2016:
 • Chris Pretorius:
 • Niel van Wyk:
 • David & Sal Carter:
 • Kollekte - 28 Desember 2016:
 • Kollekte - 3 Januarie 2017:
 • TED praatjie - 25 Januarie 2017:
 • Wyn uitloting - 30 Januarie 2017:
 • TED praatjie - 22 Februarie 2017:
 • Wyn uitloting - 27 Februarie 2017:
 • Baleia uitstappie - 14 Maart 2017:
 • TED praatjie - 22 Maart 2017:
 • Wyn uitloting - 27 Maart 2017:
 • Wyn uitloting - 24 April 2017:
 • TED praatjie - 26 April 2017:
 • TED praatjie - 24 Mei 2017:
 • Wyn uitloting - 29 Mei 2017:
 • Bergpasse uitstappie - 14 Junie:
 • Bergpasse uitstappie - 21 Juinie:
 • Historiese Huise toer:
 • Wyn uitloting - 26 Junie 2017:
 • TED praatjie - 28 Junie 2017:
 • Bergpasse uitstappie - 12 Julie:
 • TED praatjie - 26 Julie 2017:
 • Wyn uitloting - 31 Julie 2017:
 • TED praatjie - 23 Aug 2017:
 • Wyn uitloting - 28 Aug 2017:
 • Bergpasse uitstappie - 6 Sept:
 • Wyn uitloting - 25 Sept:
 • TED praatjie - 27 Sept:
R 98-20
R 200-00
R 200-00
R 860-00
R 401-00
R 1,000-00
R 500-00
R 246-20
R 100-00
R 250-00
R 1,000-00
R 1,000-00
R 500-00
R 261-00
R 385-00
R 100-00
R 100-00
R 2,000-00
R 340-00
R 510-00
R 156-00
R 385-00
R 108-00
R 573-00
R 100-00
R 56-00
R 315-00
R 268-00
R 107-10
R 76-00
R 180-00
R 64-00
R 56-00
R 24-00
R 308-00
R 80-00
 R 80-00
R 104-00
R 225-00
R 116-00
R 259-00
R 236-00
R 240-00
R 120-00
 

Fonds aankopes
Die projeksie skerm is aangekoop vir R 2,622-00, ons het dit self installeer in Die Waenhuis. Die projektor se koste was R 6,756-83, en ons het sedertdien 'n HDMI-VGA kabel aangekoop vir R199-00.

Top
© 2017 U3A Stilbaai