U3A Stilbaai
PREVIOUS MONTHLY TALKS ~ VORIGE MAANDELIKSE PRAATJIES

The table below lists the talks at monthly meetings of U3A Stilbaai (most recent at top). Where available, a short description of the talk is given.
Die tabel hieronder lys die praatjies by maandelikse vergaderings van U3A Stilbaai (mees onlangse praatjie bo). Waar beskikbaar, word 'n kort opsomming gegee.
DATE
DATUM
SPEAKER
SPREKER
TITLE AND SUBJECT OF TALK
TITEL EN ONDERWERP VAN LESING
 
28-08-2023 Dr Roy Kretzen FACTORS INFLUENCING THE PURCHASING BEHAVIOUR OF INDIVIDUAL CONSUMERS .
FAKTORE WAT DIE AANKOOPGEDRAG VAN INDIVIDUELE VERBRUIKERS BEÏNVLOED.
    See video of talk / Sien video van praatjie:
https://youtu.be/0XG_WMX7L-U
Consumer behaviour is the study of individuals, groups or organisations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services. Consumer behaviour consists of how the consumer's emotions, attitudes, and preferences affect buying behaviour. Consumer behaviour emerged in the 1940–1950s as a distinct sub-discipline of marketing, but has become an interdisciplinary social science that blends elements from psychology, sociology, social anthropology, anthropology, ethnography, ethnology, marketing, and economics (especially behavioural economics).
    This presentation examines the origins of consumer behaviour, what it entails, the motives and processes involved and the key factors that influence the purchasing behaviour of individual consumers.
    Verbruikersgedrag is die studie van individue, groepe of organisasies en al die aktiwiteite wat verband hou met die aankoop, gebruik en wegdoening van goedere en dienste. Verbruikersgedrag bestaan uit hoe die verbruiker se emosies, houdings en voorkeure koopgedrag beïnvloed. Verbruikersgedrag het in die 1940-1950s na vore gekom as 'n duidelike sub-dissipline van bemarking, maar het 'n interdissiplinêre sosiale wetenskap geword wat elemente van sielkunde, sosiologie, sosiale antropologie, antropologie, etnografie, etnologie, bemarking en ekonomie (veral gedragsekonomie) vermeng.
    Hierdie aanbieding ondersoek die oorsprong van verbruikersgedrag, wat dit behels, die motiewe en prosesse betrokke en die sleutelfaktore wat die aankoopgedrag van individuele verbruikers beïnvloed.
31-07-2023 Brian Tennett THE ROAD TO ChatGPT
DIE PAD NA ChatGPT
    In November 2022 ChatGPT was released to the general public and within 2 months accumulated a record breaking 100 million users. This large language model demonstrates groundbreaking advancement in text/speech generation and human interaction and is presently one of the fastest growing areas of artificial intelligence.
    This presentation demonstrated some basic functionality of ChatGPT and examined current applications in the business world. The historical development of these large language models are revealed together with key components that form part of this fascinating technology. The benefits and challenges of this major step forward in AI is discussed.
    In November 2022 is ChatGPT vrygestel aan die algemene publiek, en binne twee maande was daar 'n rekordbrekende 100 miljoen verbruikers. Die groot taalmodel demonstreer grondbrekende vordering in teks/spraak opwekking en menslike interaksie en is huidig een van die vinnigste groeiende areas van kunsmatige intelligensie.
    Die voorlegging demonstreer die basiese funksionaliteit van ChatGPT en ondersoek toepassings in die sake wêreld. Die historiese ontwiikkeling van groot taalmodelle word bespreek saam met sleutel komponente wat deel vorm van hierdie fassinerende tegnologie. Die voordele en uitdagings van hierdie groot stap vorentoe in KI word ook bespreek.
26-06-2023 Naomi van Schalkwyk VREEMDE, FANTASTIESE INHEEMSE PLANTE
WIERD AND WONDERFUL INDIGENOUS PLANTS
    [Sien video van praatjie / See video of talk -- https://youtu.be/APOINAxZdS8
Plante groei in 'n groot verskeidenheid habitatte, en moet soms in baie onherbergsame omstandighede oorleef. Sommige van hulle het unieke aanpassings wat hul voortbestaan verseker. Naomi bespreek hierdie aanpassings in inheemse plant in Suider-Afrika - van die eienaardige Welwitchia in die Namib woestyn tot die unieke mangroves in die soutwater van riviermondings aan ons ooskus.
Christina Mars het Naomi bygestaan tydens voorbereidings vir die praatjie.
    Plants grow in a wide variety habitats, and must survive in inhospitable environments. Some of them have unique adaptations which ensures their survival. Naomi discusses these adaptations in indigenous plants in southern Africa - from wierd Welwitchia in the Namib desert to the unique mangrove trees in the saltwater of estuaries on our east coast.
Christina Mars assisted Naomi during preparations for the talk.
29-05-2023 Dr Rex van Vuuren I DREAMT LAST NIGHT ...
EK HET LAAS NAG GEDROOM
    [View video of talk / Sien video van praatjie -- https://youtu.be/SMKG6-xbr-4]
    The study of dreams is an overwhelmingly vast and rich subject. Religion was the original field of dream study, but more recently new disciplines are adding their voices: e.g. neuropsychology, neurotheology and neuropsychoanalysis. Dr van Vuuren explains that dreams are a normal part of sleep, and that they have had a normal place in all ages and cultures. Rex further discusses Dream Work, studying why people are so fascinated by their dreams. The talk lists stipulations that must be taken into account in these studies, as well as the importance of ethical dream work. He mentions the methods and techniques used in dream work, and ends with some conclusions.
    Die studie van drome is 'n geweldige wye en ryk onderwerp. Godsdiens was die oorspronklike terrein van die studie van drome, maar meer onlangs het and disiplines hul stemme bygevoeg: byv. neuropsigologie, neuroteologie en neuropsigoanalise. Dr van Vuuren verduidelik dat drome 'n normale aspek van slaap is, en dat dit 'n normale plek het in alle leeftye en kulture. Rex bespreek Droomwerk wat o.a. bestudeer hoekom mense so fasineerd is met hul drome. Die praatjie lys vereistes wat in ag geneem moet word tydens hierdie studies, en ook die belangrikheid van etiese droomwerk. Hy noem die metodes en tegnieke wat aangewend word, en eindig met 'n aantal gevolgtrekkings.
24-04-2023 Dr Pieter van Rooyen WYNE VAN OORSPRONG: FRANKRYK EN SUID-AFRIKA. KWALITEIT EN PRYS.
WINES OF ORIGIN: FRANCE AND SOUTH AFRICA. QUALITY AND PRICE.
    [View video of talk / Sien video van praatjie -- https://youtu.be/VuIrjWPsYzQ]
    The talk explains the terroir or unique qualities of various wine regions and why wines of origin are delineated according to terroir, as well as the legislation that protects terroir. The French wine system and its strict controls are explained. The situation in South Africa is similar to a certain extent, but not as strict and the differences are discussed. Marketing and the factors affecting prices of wines finish off the talk.
    Die praatjie verduidelik die terroir of unieke kwaliteite van verskeie wynstreke en hoekom wyne van oorsprong volgens terroir afgebaken word, sowel as die wetgewing wat terroir beskerm. Die wyn stelsel in Frankryk met sy streng kontroles word verduidelik. Die situasie in Suid-Afrika is soortgelyk tot 'n mate, maar nie so streng en die veskille word bespreek. Bemarking en die faktore wat prys beïnvloed eindig die praatjie.
27-03-2023 Martin Groenewald FILOSOFIE: 'n Reis vanaf gister na vandag - lewenslesse.
PHILOSOPHY: A journey from from yesterday to today - lessons of life.
    [View video of talk / Sien video van praatjie -- https://youtu.be/e2wNAJKno14]
    Martin se interessante praatjie bespreek die onderskeie definisies van filosofie deur die eeue vanaf die Griekse tyd tot vandag, en ook dit toegepas is deur die eeue. Hy beskryf die filosofie van verskeie filosowe vanaf Thales (624-546 BCE), deur Socrates, Plato, Aristotle tot die Middeleeuse Descartes, Kant en Rousseau, tot die moderne filosowe soos Russell en Rorty. Hy eindig sy praatjie met hoe ons wetend en onwetend filosofie toepas in verskeie aspekte van ons alledaagse lewens.
    Martin's interesting talk discusses the various definitions of philosphy through the ages from the Greek philosophers to today, and also how it was applied through the centuries. He describes the philosophy of various philosophers from Thales (624-546 BCE), through Socrates, Plato, Aristotle to the Middle Ages with Descartes, Kant and Rousseau, to the modern Russell and Rorty. He ends te talk by describing how we consciously and subonsciously apply philosophy in various aspects of our everyday lives.
27-02-2023 Prof Ilsa Basson WONDER WORLD OF LASERS
WONDERWÊRELD VAN LASERS
    James Bond, the distance to the moon and the thickness of your hair – how do they fit together? Laser technology and the applications that developed from it the past 50-60 years, influence us daily. On Monday 27 February 2023 we discussed light, in particular laser light. The origin, how it works, and the security thereof is interesting, but die applications amazing! It is here where one of the most well-known film series, the moon and your hair fit in. In addition, she discussed medical, military, industrial, commercial and entertainment industries where laser light is used.
    James Bond, die afstand na die maan en die dikte van jou hare – hoe pas dit bymekaar? Lasertegnologie en die toepassings wat die afgelope 50-60 jaar daaruit ontwikkel het, beïnvloed ons daagliks. Op Maandag 27 Februarie 2023 het ons oor lig, maar in die besonder laserlig, gesels. Die oorsprong, hoe dit werk en die veiligheid daarvan is interessant, maar die toepassings verstommend! Dis hier waar een van die mees bekende filmreekse, die maan en jou hare inpas. Daarbenewens bespreek sy mediese, militêre, industriële, kommersiële en vermaaklikheidsbedrywe waar laserlig aangewend word.
30-01-2023 Dr Nina du Toit DEUNTJIES WAT ONS ONTHOU. Die terapeutiese waarde van musiek vir die ouer persoon.
TUNES WE REMEMBER. The therapeutic value of music for the older person.
    Sang en musiek speel 'n belangrike rol in alle kulture en neem 'n natuurlike deel van ons alledaagse lewens en ervarings in. Paul Nordoff (1909-1977), ‘n Amerikaanse komponis en musiekterapeut, het aangetoon dat die basiese musiek-elemente, waaronder polsslag, ritme, tempo, toonhoogte en dinamiek, by elke persoon aangebore is. Nordoff se begrip van “musiek-kind” verwys dan ook na die mens wat op ‘n natuurlike manier op musiek reageer. Hierin lê die terapeutiese waarde van musiek, veral ook vir die ouer persoon.
In hierdie aanbieding word die rol van musiekbeluistering en belewing vir die ouer persoon van nader bekyk. Die rol wat musiekterapeute kan speel in hulpverlening aan ouer persone met uitdagings, geniet ook aandag.
    Song and music play an important role in all cultures and occupies a natural portion of our everyday lives and experiences. Paul Nordloff (1909-1977), an American composer and music therapist, had demonstrated that every person is born with basic music elements, such as pulse, rhythm, tempo, pitch and dynamics. Nordloff’s concept of “musical child” refers to people reacting to music in a natural way. Herein lies the therapeutic value of music, in particular also of the older person.
In this presentation we look closer at the role of listening and experiencing music for the older person. The role music therapists can play in assistance to older persons with challenges, is also discussed.
28-11-2022 Niel van Wyk STILBAAI IN THE OLDEN DAYS - A bit of history and a few memories.
STILBAAI IN DIE OU DAE - ‘n Bietjie geskiedenis en ‘n aantal herinneringe
    [View video of talk / Sien video van praatjie -- https://youtu.be/0qJI6_qRBA0]
    The talk describes the origin and early development of Stilbaai from thelae 1700's to about 1960. It talks about Stilbaai East and Stilbaai West in the early years ad discusses the fishing industry and the harbour, postal services, Jagersbosch, Palinggat, Scott’s Boarding House, the Planksaal, the Klipkerk, etc. The history is illustrated with old photos and is enlivened by personal recollections of the olden days in Stilbaai.
    Die praatjie beskryf die ontstaan en vroeë ontwikkeling van Stilbaai vanaf die laat 1700' tot ongeveer 1960. Dit skets Stilbaai-Oos en Stilbaai-Wes in die vroeë jare met verwysings na die vissersbedryf en die hawe, poswese, Jagersbosch, Palinggat, Scott se Losieshuis, die Planksaal, die Klipkerk, ens. Die geskiedenis word ge-illustreer met ou foto’s en opgekikker met persoonlike herinneringe van die ou dae in Stilbaai.
31-10-2022 Dr Jan de Vynck SOUTH CAPE NEAR-SHORE MARINE ECOLOGY AND THE LONG-TERM RELATIONSHIPS WITH HUMANS.
SUID-KAAP NABYE KUS MARIENE EKOLOGIE EN DIE LANGTERMYN VERHOUDING MET MENSE.
    [View video of talk / Sien video van praatjie -- https://youtu.be/rtESW35H38M]
    The south Cape has received much scientific attention around the emergence of cognitively modern humans. Evidence from various Middle Stone Age sites (164,000 to 65,000 years ago) spurred this interest in our collective heritage, and specifically, why humans become cognitively modern in the south Cape? Two hypotheses point at the addition of coastal resources to their diet which facilitated this cognitive revolution. One hypothesis theorises that humans will have physiological responses (and therefore cognitive growth) to increased and long-term Omega 3 and 6 in their diet. The other suggests that humans will only increase in social complexity if there is a productive and dependable food resource within their habitat. Jan de Vynck's studies showed that the intertidal zone in the south Cape is both very productive and resilient to human predation and support both hypotheses. His presentation will then point towards what drives the energetic near-shore marine environment, the long-term relationship with humans and the possible effect on the biology of these near-shore species, other factors that could be at play, in the broader ecosystem, which could’ve sculpted our species, and finally, how this area compares to other areas, i.e. the east Cape and the north Cape.
    Die suid-Kaap het heelwat wetenskaplike aandag gelok rondom die verskyning van kognitiewe moderne mense. Getuienis vanuit verskeie Middel Steentydperk terreine (164,000 tot 65,000 jaar gelede) het die belangstelling in ons gemeenskaplike herkoms aangemoedig, en spesifiek, hoekom mense in die suid-Kaap kognitief modern geraak het? Twee teorieë wys op die toevoeging van kusbronne tot hul dieet wat hierdie kognitiewe revolusie fasiliteer het. Een teorie is dat mense fisiologiese reaksies (en dus kognitiewe groei) sal toon vir toenemende en langtermyn Omega 3 en 6 in hul dieet. Die ander teorie stel voor dat mense se sosiale kompleksiteit sal slegs toeneem as daar 'n produktiewe en betroubare voedselbron in hul habitat is. Jan de Vynck se studies wys dat die intergetysone in die suid-Kaap beide baie produktief en ook aanpasbaar is teen menslike ontginning, en ondersteun albei teorieë. Sy praatjie sal dan raak aan wat die dryfveer is vir die energieke nabye kus mariene omgewing, die langtermyn verhouding met mense en die moontlike effek op die biologie van hierdie nabye kus spesies, ander faktore wat ook 'n effek in die breër ekosisteem het en wat ons spesies kon help vorm het, en ter afsluiting, hoe hierdie streek vergelyk met ander streke, d.w.s. die oos-Kaap en die noord-Kaap.
26-09-2022 Dr Johan Buys PARE, HUWELIKE EN WISKUNDE
MATCHINGS, MARRIAGES AND MATHEMATICS
    [Sien video van praatjie / View video of talk -- https://youtu.be/fE0fD0jR2j8]
Johan Buys gebruik die abstrakte wiskundige konsep “stabiele huwelike” om praktiese probleme van afparing (byvoorbeeld die toewysing van pas gegradueerde medici aan hospitale) te illustreer. Die toewysingsalgoritme vloei logies voort uit die intuïtief verstaanbare begrip van stabiele huwelike. Geen wiskundige formules word gebruik nie. Sommige kenmerke van wiskundige teorieë word ook kortliks bespreek; onder andere, wat is ‘n “moeilike” probleem?
    Johan Buys employs the abstract mathematical concept “stable marriage” to illustrate practical problems of obtaining matchings (for example, the allocation of medical graduates to hospitals). The algorithm used for the allocation problem follows logically from the intuitively clear idea of a stable marriage. No mathematical formulae are employed. Some characteristics of mathematical theories will be discussed briefly; for example, what is a “hard” problem?
29-08-2022 Adv Sam Maritz SC UIT DIE VUIS - Ervarings van 'n Senior Advokaat
    [Sien video van praatjie / View video of talk -- https://youtu.be/0-m5J6bWUxg]
    Adv Sam Maritz praat oor sy ervarings as senior advokaat. Hy vertel van o.a. die samestelling van die hof, prosedures, en die rol van 'n advokaat vs die rol van 'n prokureur. Hy gesels oor persoonlike ondervindings met verskeie bekende persone, en ook van ander aspekte van die hofstelsel.
    Adv Sam Maritz talks about his experiences as senior advocate. He discusses, inter alia, the composition of the court, procedures, the role of an advocate vs that of an attorney. He relates personal experiences with several well-known persons, and then also his experiences with other aspects of the courts system.
25-07-2022 Dr Marié Heese HOEKOM SKRYF MENSE HISTORIESE ROMANS?
WHY DO PEOPLE WRITE HISTORICAL NOVELS?
    [Sien video van praatjie / View video of talk -- https://youtu.be/qr81327qVyA]
    Die praatjie handel oor die genre van historiese romans en bespreek ‘n aantal bekende werke uit die Engelse en Afrikaanse romankuns. Die aard van die taak uit die skrywersoogpunt word bespreek. Dan word ‘n aantal beweegredes vir die aanpak van so ‘n taak behandel, met bespreking van voorbeelde in elke geval.
The presentation is about the genre of historical novels, and discusses a number of well-known works from English and Afrikaans novel art. The nature of the task from a writer's point of view is discussed. Then a number of motives for tackling such a task are reviewed, with discussion of examples in each case.
27-06-2022 Prof Johan van Staden DIE LEWE EN WERK VAN LISE MEITNER: DIE SPLYTING VAN DIE ATOOM.
THE LIFE AND WORK OF LISE MEITNER; THE SPLITTING OF THE ATOM.
     
30-05-2022 Karel Nel SAMESWERINGSTEORIEË
CONSPIRACY THEORIES
    [Sien video van praatjie / View video of talk -- https://youtu.be/ZVqymhVDk0Q]
    Met die populêre gebruik van sosiale media het die invloed van samesweringsteoriee op gemeen-skappe baie algemeen geword. Hierdie praatjie ondersoek die veld van Samesweringsteorie: Wat dit is, waar dit vandaan kom, wat die dryfvere daarvan is, enkele voorbeelde en laastens die gebruik of misbruik daarvan. Daar sal nie in detail ingegaan word op enige bepaalde sameswerings-teorie nie, maar eerder sekere beginsels toelig wat sal help om die komplekse veld beter te begryp. Die materiaal was deel van ‘n studie vir die “Executive National Security Programme” by die SA Verdedigings-kollege in 2000.
    With the advent of social media the influence of conspiracy theories on societies became very prevalent. This talk explores the field of Conspiracy theory : What it is, what is the origin, what drives them, some examples and finally its uses/ misuses. It will not try and drill down into any specific conspiracy theory but rather examine the principles that can help one to understand this complex phenomenon. The material was part of a study for the South African Defence College during the Executive National Security Programme during 2000.
25-04-2022 Derek Odendaal DIE WONDERLIKE SEDERBERGE.
THE WONDERFUL CEDERBERG.
     
28-03-2022 Dr Pieter du Toit REIS IN TIBET.
JOURNEY IN TIBET.
     
28-02-2022 Dr André van Tonder KUSINGENIEURSWESE IN PERSPEKTIEF.
COASTAL ENGINEERING IN PERSPECTIVE.
     
31-01-2022 Dr Deon Begemann DIE STILBAAI MUGGIE: DEEL II.
THE STILBAAI MIDGE: PART II.
    Die praatjie is gepubliseer as 'n artkel op LitNet; klik op die titel om die artikel in 'n aparte venster oop te maak:
    Begemann, GJ. 2023. ’n Ondersoek na die bionomie, morfologie, verspreiding en beheer van die Stilbaaimuggie (Leptoconops demeilloni [Diptera: Ceratopogonidae]). LitNet Akademies (Natuurwetenskappe).
    The talk was published as an article on LitNet; click on the titel to open the article in a separate window:
    Begemann, G.J. 2023. An investigation into the bionomics, morphology, distribution and control of the Still Bay midge (Leptoconops demeilloni [Diptera: Ceratopogonidae]). LitNet Academic (Natural Sciences).
27-09-2021 Izak Venter Stilbaai's Archaeological Museum & Information Centre
Stilbaai se Argeologiese Museum & Inligtingsentrum
    [View this video about the Cradle of Human Culture Project / Kyk na hierdie video oor die "Cradle of Human Culture" projek.]
    Izak Venter, chairperson of the Hessequa Archaeological Society, talked about progress with the establishment of an Archaeological Museum and Information Centre in Stilbaai which will showcase the important history of early man in this area. In his presentation he showed the proposed design features of the building.
    Izak Venter, voorsitter van die Hessequa Argeologiese Vereniging, het gepraat oor vordering met die vestiging van 'n Argeologiese Museum en Inligtingsentrum in Stilbai om die belangrike geskiedenis van die vroeë mens in die area te vertoon. In sy voorlegging het hy die voorgestelde ontwerp eienskappe van die gebou gewys.
From June to August 2021 monthly talks were not held due to Covid-19 regulations.
Van Junie tot Augustus 2021 is maandelikse praatjies nie gehou nie weens Covid-19 regulasies.
31-05-2021 Niel van Wyk The Stilbaai East Dunes
Die Stlbaai-Oos Duine
    The talk discusses the formation and very important function of coastal barrier dunes, with particular reference to the Stilbaai East dunes. The changes to the dunes brought about by human impacts over the years were discussed, and the maintenance and management plans now necessary to deal with the negative effects of these changes were described.
    Die praatjie bespreek die formasie en baie belangrike funksie van kus wal-duine, met spesiale verwysing na die Stilbaai-Oos duine. Die veranderinge aan die duine veroorsaak deur mense oor die jare is bespreek, en die onderhouds- en bestuurs-planne nou nodig om die negatiewe effekte van hierdie veranderinge is beskryf.
26-04-2021 Karel Nel Filatelie en die 2020 Posprojek
Philately and the 2020 Postal Project
    [Klik hier om skyfie vertoning te sien / Click here to view slide show]
    Karel Nel praat oor Filatelie as 'n stokperdjie en vertel van die uiteenlopende tipes versamelings waarin mense belangstel. Verder verduidelik hy die resultate van die 2020 internasionale posprojek van die Stilbaai Filatelievereniging.
    Karel Nel talks about Philately as a hobby and explains the wide range of collections that interest philatelists. He also explains the results of the international postal project run by the Stilbaai Philately Society in 2020.
29-03-2021 Johan van Staden Maanperspektief
    Johan van Staden, Emeritus Professor in die Dept Fisika van Universiteit Pretoria verduidelik hoe die maan gevorm is. Hy bespreek die invloed van die maan op die aarde, veral die vorming van getye in die oseane.
    Johan van Staden, Professor Emeritus in the Physics Dept of Pretoria University explains how the moon was formed. He discusses how the moon influences Earth, in particular the forming of tides in the oceans.
 
Covid-19 regulations prohibited gatherings in January and February 2021.
 Covid-19 regulasies het byeenkomste tydens Januarie en Februarie 2021 verbied.
26-10-2020 Deon Begemann The Stilbaai Midge
Die Stilbaai Muggie
    Deon Begemann discussed what is known about the Stilbaai biting midge which is not only a big nuisance from September through to November each year, but also affects farming stock in the dune veld. His research is aimed at providing possible methods to minimise the impact of this pest.
    Deon Begemann bespreek wat bekend is van die Stilbaai bytende muggie wat nie net elke jaar 'n groot pes is van September deur na November, maar ook plaasdiere in die duineveld affekteer. Sy navorsing is daarop gemik om moontlike maatreëls om die impak van hierdie klein pes te minimiseer.
 
From March to September 2020 monthly talks were not allowed under Covid-19 regulations.
Van Maart tot September 2020 is maandelikse praatjies verbied weens Covid-19 regulasies
24-02-2020 Oliver Iltisberger The Future of Smart Buildings
    Oliver Iltisberger, who is Managing Director for ABB's Smart Buildings business in Zurich, presented an interesting talk on the future of smart technology in cities, the workplace and in the home. He stressed that while electrication projects without doubt reduced the reliance on carbon based energy, the main objectives were to improve safety in the workplace and at home, contribute to health and reduce occupational hazards, as well as providing more personal satisfaction at work and at home.
27-01-2020 Pieter Lategan Undercover investigations by the South African Police.
Klandestiene ondersoeke deur die Suid-Afrikaanse Polisie.
    Pieter Lategan explained how the Police approach undercover operations, and then showed fascinating video material taken by the Police duiring undercover investigations into trading of rhino horn and also illegal trading of snakes and other reptiles.
    Pieter Lategan verduidelik hoe die Polisie klandestiene operasies benader, en wys toe interessante video materiaal van die Polise tydens klandestiene ondersoeke in die handel van renoster horing en ook onwettige handel van slange en ander reptiele.
25-11-2019 Louis Hiemstra Leonardo da Vinci
    Een van die wêreld se mees diverse talentvolle mense het 500 jaar gelede gesterf, maar word steeds beskou as een van die beste skilders van alle tye. In sy praatjie oor Leonardo verduidelik Dr Louis Hiemstra hoe hy die eerste kunstenaar was wat perspektief suksesvol in sy skilderye en tekeninge gebruik het om 'n drie-dimensionele beeld te gee. Louis het ook insig gegee op die interessante lewe van hierdie merkwaardige man.
    One of the world's most diversely talented individuals died 500 years ago, but is still regarded as one of the greatest painters of all times. In his presentation about Leonardo Dr Louis Hiemstra explained how he first used perspective in his drawings and paintings to provide a three-dimensional image. Louis also gave insight into the interesting life of this remarkable man.
28-10-2019 Phil Scheffer Jazz: wat en van waar?
Jazz: what and from where?
    Phil Scheffer het verduidelik, en musikant Henning Joubert het dit demonstreer op kitaar, presies wat jazz is en van sy oorsprong in die VSA. Dit was nie net leersaam nie, maar almal het ook die musiek geniet.
Phil Scheffer explained, and musician Henning Joubert demonstrated on ghitaar, what jazz is and of its origins in the USA. It was not only instructive, but everybody enjoyed the music.
30-09-2019 Jenni Sharkey Emotional Intelligence: Can it be Learned or Improved?
Emosionele Intelligensie: Kan dit aangeleer of verbeter word?
    Jenni Sharkey explained how we acquire and enhance intelligence, describing the various parts of the brain where this process takes place. She discussed how our past and memory of that past impacts on emotional intelligence.
    Jenni Sharkey verduidelik hoe ons intelligensie aanleer en verbeter, sy beskryf die onderskeie dele van die brein waar hierdie prosesse plaasvind. Sy bespreek hoe ons verlede en die geheue van daardie verlede impak maak op emostionele intelligensie.
26-08-2019 Gustav Radloff Grondregistrasie en Grondhervorming.
Land registration and Land Restitution.
[Klik hier vir 'n opdateerde weergawe van die lesing / Click here for an updated version of the talk]
    In sy baie interessante praatjie verduidelik Gustav Radloff dat Suid-Afrika se uitstekende grondregistrasie stelsel die basis is vir enige grondhervormings proses. Hy gee 'n oorsig van die verskillende grondhervormings prosesse sedert 1994 en verduidelik hoekom hulle gefaal het. Gustav verduidelik ook die bepalings van die Grondwet wat betrekking het op grondhervorming, en hoekom dit onnodig is om die Grondwet te wysig om die doelwitte van grondhervorming te behaal.
Kliek hier om Gustav se dokument oor hierdie onderwerp af te laai.
    In his very interesting talk Gustav Radloff explains that South Africa has an excellent land registration system which is the basis of any land restitution process. He gives an overview of the various land restitution processes since 1994 and explains why they have failed. Gustav also explains the clauses in the Constitution which are relevant to land restitution, and why it is not necessary to amend the Constitution to achieve the goals of land restitution.
Click here to download Gustav's document about this subject.
29-07-2019 Richard Webb The work and achievements of the U3A Stilbaai Photography Group.
Die werk en prestasies van die U3A Stilbaai Fotografie Groep.
    Using examples of the photographs of the U3A Stilbaai Photography group, Richard Webb's explained the features of good photographs and gave a number of hints on how people can improve their photography.
    Met voorbeelde van die foto's van die U3A Stilbaai Fotografie Groep het Richard Webb die eienskappe van goeie foto's verduidelik en gee hy 'n aantal wenke oor hoe mense hul fotografie kan verbeter.
24-06-2019 Karel Nel The Gourikwa Reactor that was never built.
Die Gouriqua Reaktor wat nooit gebou is nie.
    [Click here for links to videos of talk / Klik hier vir skakels na videos van praatjie]
    Karel Nel gave an interesting talk about the development of nuclear power in South Africa and the development plans for building a nuclear reactor at Gouriqua between Stilbaai and Gouritsriviermond. The project was eventually cancelled due to financial constraints.
    Karel Nel lewer 'n interessante praatjie oor die ontwikkeling van kernkrag in Suid Afrika en die ontwikkelingsplanne vir die bou van 'n kernkrag reaktor by Gouriqua tussen Stilbaai en Gouritsriviermond. Die projek is later gekanselleer weens finansiële beperkings.
27-05-2019 Belinda Gordon A Glimpse into the lives of women during the Boer War.
'n Blik op die lewens van vrouens in die Boere-oorlog.
    Hsitorian Belinda Gordon gave a fascinating talk about how the Boer War affected the lives of many women, and how they as individuals reacted to the pressures of war. This was the first war in modern times where a war was waged against the entire population of the affected regions of South Africa. Thousands of women from all nationalities and walks of life became involved. 
    Historikus Belinda Gordon lewer 'n fasinerende praatjie oor hoe die Boere-oorlog die lewens van vele vroue impakteer het, en hoe hulle as individue reageer het. Dit was die eerste keer in moderne tye waar 'n oorlog teen die hele bevolking in die betrokke streke van Suid Afrika gevoer is. Duisende vroue van vele nasionaliteite en uit alle kringe het betrokke geraak.
29-04-2019 Gert Claassen Lost City in the Jungles of Brazil.
Verlore Stad in die Woude van Brasilië.
    Gert Claassens interesting talk gave a brief overview of Brazil as a country and he then talks about the founding, development and decline of Henry Ford's city in the jungle, Fordlândia. The city was established in 1928 as a centre for rubber production, but Ford's strict and puritanical rules resulted in revolts by the inhabitants and the project was abandoned in 1934, leaving a large warehouse, a sawmill and several other buildings which still stand as ruins and a reminder to a failed social engineering project.
    Gert Claassen se interessante praatjie gee 'n kort oorsig van Brasilië as land en praat dan oor die stigting, ontwikkeling en sluiting van Henry Ford se stad in die woud, Fordlândia. Die stad is in 1928 gestig as 'n sentrum vir rubber produksie, maar Ford se streng en puritaanse reëls het gelei tot opstand deur die inwoners en die projek is in 1934 gesluit. Sommige van die ou geboue, stoor, saagmeulens, ens staan nog as ruïnes en 'n herinniering aan sosiale manunipulasie wat nie geslaag het nie.
25-03-2019 Fanie Olivier Poolshoogtes - 'n oorsig van Pole en sy mense.
    Prof Fanie Olivier het tydens drie verblywe oor agt jaar doseer by die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznan, Pole, in die afdeling Suid-Afrikaanse Studies. In hierdie interessante praatjie vertel hy meer van Pole se geskiedenis van meer as duisend jaar; die mense en hul leefwyse; en ook van die prag van die land.
    Prof Fanie Olivier taught South African Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, during three stays over a period of eight years. In this interesting talk he discusses the more than thousand year history of Poland; the people and their way of life; and the beauty of the country.
25-02-2019 Mike Steytler Malaria and Mosquitoes
Malaria en Muskiete
    Malaria kills more people in the world than any other cause, WHO describes mosquitoes as the most deadliest animal in the world, paticularly in Africa. In this interesting presentation Mike described how the disease is transmitted, and preventative measures for persons travelling through malaria areas.
    Malaria maak meer mense dood in die wêreld as enige ander oorsaak. Die Wêreld Gesondheids-organisasie beskryf muskiete as die doodlikste dier in die wêreld. In hierdie interessante aanbieding beskryf Mike hoe die siekte versprei word, en voorkomings maatreëls vir mense wat deur malaria gebiede reis.
28-01-2019 Deon Begemann An Introduction to Amateur Astronomy
'n Inleiding tot amateur sterrekunde
    Dr Begemann gave a most interesting talk on astronomy; he explained the philosophy, the organisational setup of the Astronomical Society of South Africa (ASSA) as well as associated clubs and groups. The choice of a suitable telescope was discussed, and also the where and when of looking at stars.
    Dr Begemann het 'n baie interessante praatjie oor astronomie gelewer; hy het die filosofie verduidelik, die organisatoriese opset van die Astronomiese Vereniging van Suid-Afrika (ASSA) en betrokke klubs en groepe uiteengesit. Die keuse van 'n geskikte teleskoop is toegelig, en ook waar en wanneer dit die beste is om sterre te kyk.
26-11-2018 Daan Toerien Flânerie: Hobby for a Retiree
Flâneurskap: Stokperdjie vir 'n Afgetredene
Dr Daan Toerien takes us on a fascinating stroll through towns and villages, and through our history, observing development and growth of entrepreneurship and innovation.
    Dr Daan Toerien neem ons op 'n fasinerende wandeling deur ons dorpe, en ook deur ons geskiedenis, terwyl hy ontwikkeling en groei van entrepreneurskap en innovasie waarneem.
29-10-2018 Susan Fourie Dignity in Death
    Dr Susan Fourie has years of medical experience, as specialist oncologist at the National Hospital in Bloemfontein, and then in private practice for more than 20 years. She is a member of Dignity SA, and gave a very interesting and informative talk on the objectives of Dignity SA, she discussed the legal implications of euthanasia in various countries.
    Dr Susan Fourie het jare mediese ondervinding, as spesialis onkoloog by die Nasionale Hospitaal in Bloemfontein, en daarna vir meer as 20 jaar in private praktyk. Sy is 'n lid van Dignity SA, en lewer 'n baie interessante praatjie oor die doelwitte van Dignity SA, sy bespreek ook die wetlike implikasies van genadedood in verskeie lande.
24-09-2018 Tobie Marnewick Water saving: From government buildings to your home.
Waterbesparing: Van regeringsgeboue tot jou woning.
    Tobie works for a consulting engineering firm and specialises on water saving methods. His talk covered projects for saving water in government buildings in the Western Cape by extracting and filtering ground water for use in toilets and washing facilities. In the talk he also demonstrated several methods that can be introduced into your home to save water and reduce reliance on municipal supplies.
    Tobie werk vir 'n raadgewende ingenieursfirma en spesialiseer op waterbesparings maatreëls. Sy praatjie handel oor projekte in regeringsgeboue in die Wes-Kaap deur die onttrekking en suiwering van grondwater vir gebruik in toilette en wasgeriewe. In die praatjie demonstreer hy ook verskeie metodes wat in wonings aangewend kan word om water te bespaar en afhanklikheid van munisipale bronne te verminder.
27-08-2018 Marié Heese Oorlogskuns as tema in die beeldende kunste.
War art as theme in the graphic arts.
    Dr Marié Heese gee 'n baie interessante praatjie oor oorlogskuns en hoe dit oor die jare en steeds uitgebeeld word in verskeie beeldende kunsvorms. Die praatjie het spesifiek verwys na John Meyer se reeks van 15 skilderye oor die Anglo Boereoorloog, "Verlore in Stof", en sy ontleed elke skildery in die lig van die historiese uitbeelding van oorlogskuns.
Dr Marié Heese gave a most interesting talk about war art and how it has been and is depicted in various graphic art forms over the years. The talk specifically referred to John Meyer's series of 15 paintings of the Anglo-Boer War, "Lost in Dust", she analysed each painting in the light of the historical depictions of war art.
30-07-2018 Deborah James Indebtedness and aspiration in South Africa - An anthropological perspective
    South African society has seen sharply increasing inequality between those at the bottom and those at the top of the pile. There has also been an expanding emphasis on matters of consumerism and lifestyle and the status that accompanies these. The presentation was about the precarious and fragile nature of both the aspirations to upward mobility and the economic relations of debt – and over-indebtedness - which sustain them.
Deborah James is Professor of Anthropology at LSE. She obtained her PhD in Anthropology at University of Witwatersrand where she was a lecturer before moving to the London School of Economics as Lecturer and Reader, now Professor. She is the author of several books and authored or co-authored numerous papers..
25-06-2018 Nina du Toit The role of Music Therapy in the lives of persons with Dementia and Alzheimers.
Die rol van Musiekterapie in die lewe van persone met Dementia en Alzheimers.
    Dr Nina du Toit is an educationalist with a doctorate in Education and a masters degree in music therapy. She specialises in persons with disabilities and have years experience in this field at school and university level. Her presentation about the value of music therapy in the lives of people with dementia and Alzheimers was interesting and most in the audience learned something from it. Music can be a very powerful therapy tool if applied correctly and professionally.
    Dr Nina du Toit is ‘n opvoedkundige met ‘n doktorsgraad in Opvoedkunde en ‘n meestersgraad in musiek-terapie. Sy spesialiseer in mense met gestremdhede en het jare ondervinding in dié rigting op skool- en universiteitsvlak. Haar voorlegging oor die waarde van musiekterapie in die lewens van mense met dementia en Alzheimers was interessant en meeste mense in die gehoor het iets daaruit geleer. Musiek kan 'n kragtige terapie wees as dit korrek en professioneel toegepas word.
28-05-2018 Bool Smuts Leopards, People, Everything...
Luiperds, Mense, Alles...
    Dr Bool Smuts spoke about the work of his Landmark Foundation, particularly the research they have done on leopards in the Western and Eastern Cape mountains. The research focussed on conflict issues with farmers; in his presentation he discussed how these conflict situations can be avoided so that leopards need not be destoyed.
    Dr Bool Smuts praat oor die werk van sy Landmark Stigting, veral oor die navorsing wat hulle doen op luiperds in die Wes- en Oos-Kaap bergreekse. Die navorsing spreek die konflik kwessies met boere aan; in sy voordrag bespreek hy hoe die konflik situasies vermy kan word sodat dit nie nodig is om luiperds tot niet te maak nie.
30-04-2018 Johan van Staden Einstein's Story: Stars and Energy.
Einstein se Storie: Sterre en Energie.
    Professor van Staden is with the Department of Physics at University Pretoria. He discusses Einstein’s contributions as a theoretical physicist in relation to the work of other physicists of his time. In his talk he compares the two legs of science – the theoretical and the experimental, using Einstein’s pioneering work as reference and example.
    Professor van Staden is van die Departement Fisika by Universiteit Pretoria. Hy bespreek Einstein se bydraes as 'n teoretiese fisikus relatief tot die werk van ander fisici van sy tyd. In sy praatjie vergelyk hy ook die twee bene van die wetenskap – die teoretiese en die eksperimentele, met verwysing na die baanbreker werk wat Einstein gedoen het.
26-03-2018 Pieter van Niekerk Trip round Australia on a Harley Davidson.
Rit om Australië op 'n Harley Davidson.
    Pieter gave a fascinating talk about the trip he and his wife Roelita undertook in 2012 on a Harley Davidson Ultra Classic circumnavigating Australia. The trip, nearly 20 000 km long, took them from Perth up the west coast to Darwin, from there across the Northern Territory and Queensland to Townsland, then following the coast again down the east coast and along the Great Australian Bight back to Perth. It took them 55 days.
    Pieter het 'n boeiende praatjie gegee oor die rit wat hy en sy vrou Roelita in 2012 op 'n Harley Davidson Ultra Classic gemaak het rondom Australië. Die rit van byna 20 000 km het hulle van Perth langs die weskus op na Darwin geneem, vandaar oor die Northern Territory en Queensland na Townsville, vanwaar hulle langs die ooskus af en langs die suidkus terug na Perth gereis het. Die rit het hulle 55 dae geneem.
26-02-2018 Mike Steytler Superbugs and their treatment.
Hospitaal-kieme en hul behandeling.
    Mike's fascinating talk about superbugs illustrated the severe impact these are having on our health systems; a majority of disease-causing bacteria is already resistant to most antibiotics. He discussed various treatments, illustrating how the use of honey has been extremely effective in combating superbugs.
Mike se interessant praatjie oor hospitaal-kieme illustreer die ernstige impak wat dié op ons gesondheids stelsels het; 'n meerderheid van bakterië wat aansteeklike siektes veroorsaak bied reeds weerstand teen meeste anti-biotika's. Hy bespreek verskeie behandelings, en illustreer hoe die gebruik van heuning baie effektief is om hospitaal-kieme te beveg.
29-01-2018 Pieter Lategan The Endangered Species Protection Unit.
Die Beskermde Spesies Beskermings-eenheid.
    Pieter's talk about the ESPU's work during the 1990's described underground work and real police action; the unit's successes curtailed illegal trade in endangered wildlife and plants considerably. A fascinating video made by Discovery but not shown in South Africa was the perfect ending to the presentation.
    Pieter se praatjie oor die eenheid se werksaamhede gedurende die 1990's beskryf ondergrondse werk en werklike polisie optrede; die eenheid se suksesse het onwettige handel in bedreigde diere en plante heelwat ingekort. Die praatjie is perfek afgesluit met 'n video gemaak deur Discovery, maar wat nie in Suid-Afrika vertoon is nie.
27-11-2017 Johan van Rooyen The Southern Africa Bird Atlas Project 2.
Die Suid-Afrikaanse Voëlatlasprojek 2.
    Johan gave an interesting talk on the progress with the Second Southern Africa Bird Atlas Project (SABAP2) which maps the distribution and relative abundance of birds throughout South Africa, Lesotho, Swaziland and Namibia. He also described the excellent work being done in the Hessequa area by the Stilbaai bird atlassing group.
    Johan het 'n interessante praatjie gelewer oor vordering van die Tweede Suid-Afrikaanse Voëlatlasprojek wat die verspreiding en relatiewe hoeveelhede van voëls in Suid-Afrika, Lesotho, Swaziland en Namibië karteer. Hy beskryf ook die uitstekende werk wat in Hessequa deur die Stilbaai voëlatlas groep gedoen word.
30-10-2017 Anna Hattingh The Living Will
Die Lewende Testament
    Anna explained what a living will means and discussed the legal implications of such a will. She stressed the importance of discussing a living will with your family and friends; it is also important to have a copy available at all times.
    Anna verduidelik die betekenis van 'n lewende testament en die wetlike implikasies daarvan. Sy beklemtoon dat dit belangrik is dat mense die lewende testament met familie en vriende bespreek; en ook dat dit belangrik is om 'n kopie byderhand te hê ten alle tye.
25-09-2017 Esma Marnewick Evolution of a travel magazine, and travel journalism in a digital age.
Evolusie van ’n reistydskrif, en die reisjoernalistiek in ’n digitale era.
    Esma gave an interesting talk about how "Weg!" travel magazine developed over the years; and how journalists had to adapt to digital innovations.
    Esma het 'n interessante praatjie gegee oor hoe Weg! reis-tydskrif ontwikkel het oor die jare; en ook hoe joernaliste moes aanpas met digitale ontwikkelings.
28-08-2017 Antel van der Merwe Social attributes and challenges of learners with autism.
Sosiale eienskappe en uitdagings van leerders met outisme.
    Antel spoke about the social aspects of autism, specifically about children with High Functioning Autism (previously known as Asperger syndrome). She relates her own practical experience and also talks about her thesis which was about teachers' experiences with the social skills of a primary school learner with autism. She discussed the typical symptoms, and gave very useful guidance on how to handle autistic children.
    Antel praat oor die sosiale apekte van outisme en spesifiek oor kinders met Hoogs Funksionerende Outisme (voorheen genoem Asperger sindroom). Sy praat oor haar eie praktiese ervaring asook haar tesis, wat spesifiek gaan oor onderwysers se ervarings ten opsigte van die sosiale vaardighede van ‘n laerskool leerder met outisme. Sy bespreek die tipiese simptome, en gee baie handige leiding oor hoe om outistiese kinders te hanteer.
31-07-2017 Petra Daneel Jagersbosch Community Care Centre
Jagersbosch Gemeenskapsorgsentrum
    Petra, the Manager of Jagersbosch, gave an informative presentation on the history and development of Jagersbosch; the services that it provides and their future plans. The point was made that we have a unique situation here where older people have access to services in their own homes which in most cities and towns are only available in retirement villages.
    Petra, die Bestuurder van Jagersbosch, het 'n baie insiggewende praatjie gelewer oor die geskiedenis en die ontwikkeling van Jagersbosch; die dienste wat hulle lewer en hul toekomsplanne. Die punt is gemaak dat hierdie 'n unieke situasie is waar ouer mense dienste in hul eie wonings kan kry wat in meeste stede en dorpe slegs in 'n aftree-oord beskikbaar is.
26-06-2017 Daan Toerien Shale Gas & the Karoo
Skaliegas & die Karoo.
    Daan described the formal Strategic Environmental Assessment of potential shale gas production in the Karoo done under the auspices of the CSIR, using the Tourism part of the assessment as an example. This Assessment was the most thorough environmental assessment ever initiated in South Africa, and has set a standard for the environmental assessment process for similar projects.
    Daan beskryf die formele Strategiese Omgewingsassessering van moontlike skaliegas ontginning in die Karoo wat onder leiding van die WNNR gedoen is. Die Toerisme gedeelte van die assessering word as voorbeeld gebruik. Hierdie assessering is die mees deeglike omgewingsassessering wat nog ooit in Suid-Afrika gedoen is, en het 'n standaard gestel vir die omgewingsassesserings proses vir soortgelyke projekte.
29-05-2017 Derick Swart Adaptations in Stock Farming.
Aanpassings in Veeboerdery.
    Derick discussed the adaptations in ostrich farming and small stock farming since the 1980's. The result of these adaptations has meant increases in production of meat and ostrich products in the drier parts of the country.
    Derick bespreek die aanpassings in volstruis boerdery en kleinvee boerdery sedert die 1980's. Die gevolg van hierdie aanpassings was dat produksie van vleis en volstruis produkte toegeneem het in die droër gedeeltes van die land.
24-04-2017 Max Döckel The South African Economy at the Crossroads.
Die Suid-Afrikaanse Ekonomie by die Kruispad.
    Max discussed the present state of the South African economy and the possible impacts of the current political crisis will have on the economy. He emphasised that we have been in worse conditions and came out of them positively; and we should be able to survive this crisis if the government gives positive leadership and direction.
    Max het die huidige stand van die Suid Afrikaanse ekonomie bespreek en die moontlike impakte van die politieke krisis op die ekonomie. Hy beklemtoon dat ons al in slegter situasies was en positief daaruit gekom het; ons behoort ook hierdie krisis te oorleef as die regering positiewe leierskap en rigting verskaf.
27-03-2017 Sal Carter Dealing with Bereavement
    Grief is a personal experience and no two people grieve the same way. In this thought-provoking talk Sal explained the different ways in which people grieve, and presented a framework to understand the grieving process and how one can help those grieving.
    Smart is 'n persoonlike ondervinding en geen twee mense hanteer dit dieselfde nie. In hierdie stimulerende praatjie verduidelik Sal die verskillende maniere waarby mense smart ondervind, en stel 'n raamwerk voor om die leedproses te verstaan en hoe jy ander kan help.
27-02-2017 Niel van Wyk Historic Mountain Passes of the Langeberg & Outeniqua Mountains
Historiese Bergpasse van die Langeberg & Outeniqua berge.
    Niel discusses the history and development of 13 of the 14 mountain passes in the Langeberg and Outeniquas between Montagu and Plettenberg Bay. Most of these passes were animal trails, later used by Khoi pastoralists, and subsequently by European travellers. 9 of the 13 passes are today still in use.
    Niel praat oor die geskiedenis en ontwikkeling van 13 van die 14 bergpasse in die Langeberge en Outeniquas tussen Montagu en Plettenbergbaai. Meeste van die passe is ou diere paadjies, en is later deur Khoi veeboere gebruik en daarna deur Europese reisigers. 9 van die 13 passe word vandag nog gebruik.
30-01-2017 Stefan Pretorius Iran: A Five Year Experience.
Iran: 'n Vyf Jaar Ondervinding.
    Stefan was attached to the South African Embassy in Iran for approximately 5 years; he talked about his experiences, life in Iran at that time, his travels around the country, and how he survived the Iranian civil war in 1979 when the Shah was overthrown; Stefan and his wife was stranded in Iran for 6 months.
    Stefan was verbonde aan die Suid Afrikaanse Ambassade in Iran vir ongeveer 5 jaar; hy vertel van sy ondervindinge, van lewe in Iran in daardie jare, sy reise deur die land, en hoe hy die Iranese burger-oorlog van 1979 oorleef het toe die Sjah afgesit is; Stefan en sy vrou was vir 6 maande in Iran vasgevang.
03-01-2017 Hermann Giliomee His "Historian - An Autobiography" and writing a autobiography by historians.
Sy "Historikus - 'n Outobiografie" en die skryf van 'n outobiografie deur historici.
    An interesting and insightful talk on writing his own autobiography, and also discussing autobiographies written by historians since Edward Gibbons' "Memoirs of My Life and Writings" was published in 1796.
    'n Interessante en insiggewende praatjie oor die skryf van sy eie outobiografie, asook 'n bespreking van outobiografië geskryf deur historici sedert Edward Gibbons se "Memoirs of My Life and Writings" publiseer is in 1796.
28-12-2016 Marié Heese Writing "Maestro" and other historical novels.
Skryf van "Maestro" en ander historiese romans.
    An interesting discussion on how she set about writing her latest novel, "Maestro", about the early years of Gianlorenzo Bernini, the 17th century Italian architect and sculptor.
    'n Interresante bespreking van hoe sy die skryf van haar jongste roman, "Maestro" - oor die vormings jare van Gianlorenzo Bernini, die 17de eeuse Italiaanse argitek en beeldhouer - aangepak het.
28-11-2016 Dave Carter A visit to South America and Antarctic.
'n Besoek aan Suid-Amerika en Antarktika.
We enjoyed a fantastic trip to South America and the Antarctic with Dave & Sal Carter. Their photos of this fantastic part of the world introduced this amazing world so that we felt we were their with them.
    Ons het 'n fantastiese besoek aan Suid-Amerika en die Antarktika saam met Dave & Sal Carter geniet. Hul foto's het hierdie fantastiese deel van die wereld aan ons voorgestel asof ons daar saam met hulle was.
31-10-2016 Gill Simpson 'Wild Rescue': a wildlife sanctuary & nature reserve.
‘Wild Rescue’: ‘n skuilplek vir diere en natuurreservaat.
    Gill discussed the establishment and development of 'Wild Rescue', a wildlife sanctuary situated in the Klipfontein Nature Reserve north of Stilbaai. The sanctuary is not yet operative, there are still permits that need to be obtained, but she is working closely with CapeNature to ensure compliance with all the legal requirements. Once in operation, the sanctuary will be open to the public.
    Gill bepsreek die stigting en ontwikkeling van 'Wild Rescue', 'n skuilplek vr wilde diere op die Klipfontein Natuurreservaat noord van Stilbaai. Die skuilplek is nog nie werksaam nie, daar is nog permitte wat uiststaande is, maar sy werk nouliks saam met CapeNature om nakoming van die wetlike vereistes te verseker. Wanneer werksaam, sal die skuilplek oop wees vir die publiek.
26-09-2016 Jan de Vynck Human behavioural ecology eases archaeological interpretation: case studies from the south Cape.
Menslike gedragsekologie vergemaklik argeologiese interpretasie: studie voorbeelde van die suid-Kaap.
    He discusses how archeologists usually only find pieces of puzzles; they are dependent on multi-disciplinary studies to support their interpretations of these pieces. He uses experiments of modern analogues to show how stone age man survived using subsistence economical strategies.
    Hy bespreek hy hoe argeoloë dikwels net stukkies van legkaarte vind; hulle is afhanklik van multi-dissiplinêre studies vir verdere interpretasies van hierdie stukkies. Hy gebruik eksperimente met moderne analoë om te wys hoe steentydperk mens oorleef het deur gebruik te maak van bestaans-ekonomiese strategieë.
29-08-2016 Roberto Anastagi Syria from 12,500 BC up to today.
Sirië van 12,500 vC tot vandag.
Syrian history from 12,500 BC up to 2011 when the Civil War started is discussed, the talk concludes with the realities of what is happened in Syria over the five years of civil war.
    Die geskiedenis van Sirië van 12,500 vC tot 2011 toe die siviele oorlog begin het word bespreek, die praatjie sluit af met die realiteite in Sirië tydens die vyf jaar van siviele oorlog.
29-07-2016 Belinda Gordon The Siege of Colesberg and the little known victories of the Boer forces under General de la Rey in the area.
    Very little is written about the actions around Colesberg in the histories of the Anglo Boer War; in this talk the siege of Colesberg and nearby actions from November 1899 to March 1900 is discussed.
    Daar is min geskryf van die aksies om Colesberg in die geskiedenis van die Anglo Boere-oorlog; in hierdie praatjie word die beleg van Colesberg en die nabye aksies tussen November 1899 en Maart 1900 bespreek.
27-06-2016 Niel van Wyk The Stilbaai Dunes.
Die Stilbaai Duine.
    The talk explains how coastal dunes are formed and their role in nature. The dynamics of coastal processes is discussed, as well as the medium and long term effects of man's impacts on the Stilbaai East dune system.
    Die praatjie verduidelik hoe kusduine gevorm word en hul rol in die natuur. Die dinamika van kusprosesse word bespreek, sowel as die medium en langtermyn effekte van die mens se impakte op die Stilbaai-Oos duine.
30-05-2016 Dr Daan Toerien Besigheidsontwikkeling in Stilbaai. A serendipitous journey through entrepreneurial space.
    Extracts from a recent study of enterprise development and dynamics in towns of the Gouritz Cluster Biosphere Reserve; Stilbaai is positioned vis-à-vis other towns in terms of business development.
    Uittreksels uit 'n onlangse studie van besigheids ontwikkeling en dinamika in dorpe van die Gouritz Groep Biosfeerrreservaat; Stilbaai besigheids ontwikkeling word geposisioneer in vergelyking met ander dorpe.
25-04-2016 Dave Carter A trip to the rock churches in Eastern Ethiopia.
    A fascinating trip to Ethiopia showing the people of this unique country and including a visit to the 12th century rock churches.
    'n Betowerende reis na Ethiopië wat die mense van hierdie unieke land vertoon en wat 'n besoek aan die 12de eeu rotskerke insluit.
28-03-2016 Prof Max Döckel SA Economy and the Budget.
SA Ekonomie en die Begroting.
    The outlook for the state of the economy after the 2016 Budget speech in Parliament, the political struggle around the Finance and SARS leaders, and the possibility of a downgrading to junk status, made this talk very topical.
    Die vooruitsigte vir die stand van die ekonomie na die 2016 Begrotings toespraak in die Parlement, die politieke gewoel rondom die Finansies en SARS leiers, en die moontlikheid van 'n afgradering na rommelstatus, maak hierdie praatjie baie toepaslik.
29-02-2016 Wendy Wilson A Sub Antartic trip to Bouvier Island.
    Wendy spent three months on the remote Bouvier Island in the south Atlantic Ocean. The island is home to thousands of birds, seals and other marine animals, and her slide show took us into a fascinating world.
    Wendy het drie maande op die afgeleë Bouvier Eiland in die suid Atlantiese Oseaan deurgebring. Die eiland is die tuiste van duisende voëls, robbe en ander seediere, en haar skuifie-vertoning het ons na 'n ander wereld geneem.
25-01-2016 Prof Mike Lucas Climate Change in South Africa, including implications for the Overberg and Still Bay.
    A general overview of climate change in South Africa was followed by more detailed discussion of the effects of climate change in our area.
    'n Algemene oorsig van klimaatsverandering in Suid Afrika is opgevolg deur 'n meer detail bespreking van die gevolge van klimaatsverandering in ons area.
30-11-2015 Stefan Pretorius The science behind the LCHF and LFHC diet options - decide for yourself.
Die wetenskap agter die LCHF en LFHC dieet opsies – besluit self.
    The talk discusses the "high fat low carb diet" vs the "eat everything in moderation diet" - it covers banting, diabetes, sugar, fat, fruit, cereal, nutritionists, Big Food, Big Pharma and dementia and looks at the history behind it all.
    Die praatjie bespreek die "hoë vet lae koolhidraat dieet" vs die "eet alles in moderasie dieet" - dit dek banting, diabetes, suiker, vet, vrugte, graankosse, voedselkundiges, 'Big Food', 'Big Pharma' en swaksinnigheid en kyk na die geskiedenis agter alles.
26-10-2015 Arthur Clarke Estate planning – Putting your affairs in order.
    A fascinating easy to understand PowerPoint presentation on how important it is to put your affairs in order to enable peace of mind and avoid misery and problems in your old age.
    'n Interessante maklik om te verstaan PowerPoint aanbieding van hoe belangrik dit is mens se sake in order te kry om gemoedsrus te verseker en om ellende en probleme in jou gevordere jare te voorkom.
28-09-2015 Johan van Rooyen The Southern African Bird Atlas Project - aims and results.
Die Suider-Afrikaanse Voëlatlasprojek - doelwitte en resultate.
    Presenting the largest Bird Atlas Project in the world, the talk shows the impacts and results of the first project 25 years ago, and illustrates the progress of the current project 2.
    Die grootste Voëlatlasprojek in die wêreld is voorgestel met die impakte en resultate van die eerste projek 25 jaar gelede, die praatjie illustreer die vordering van die huidige projek 2.
31-08-2015 Willem Botha The Gouritz Biosphere Project.
Die Gouritz Biosfeer Projek.
    Introducing the Gouritz Cluster Biosphere Reserve, which had gained UNESCO recognition in May 2015. It is the largest biosphere reserve in South Africa, extending from the Breede River to the Great Brak River and inland to the Swartberg Mountain range.
    Die Gouritz Groep Biosfeerreservaat word voorgestel, dit het in Mei 2015 erkenning van UNESCO gekry. Dit is die grootste biosfeerreservaat in Suid Afrika, dit strek van die Breederivier tot die Groot Brakrivier en binnelands tot by die Swartberge.
27-07-2015 Dr Julie Wilson Rural Revolution: Merinos and the Barrys in the Overberg, 1812-1866.
    A presentation of changes in agricultural practices during the 1800's in the Overberg region, and the pivotal role played by the Barry family during this period.
    'n Aanbieding van die veranderinge in landbou praktyke gedurende die 1800's in die Overberg, en dit sleutelrol van die Barry familie gedurende hierdie tydperk.
25-06-2015 Niel van Wyk Human impact on estuaries, with reference to Goukou River.
Menslike impakte op riviermondings, met verwysing na Goukourivier.
    The often negative impacts of human activities on the ecological processes in an estuary was discussed, using the Goukou estuary as an example.
    Die dikwels negatiewe impakte van menslike aktiwiteite op die ekologiese prosesse in 'n riviermonding is bespreek, met voorbeelde vanuit die Goukou-riviermonding.
22-06-2015 Prof Max Döckel Perspective of SA Economy.
Perspektief op SA Ekonomie.
28-05-2015 Dr Daan Toerien Products fit for a Queen: Paradokse uit landelike Suid-Afrika.
    Discussing entrepreneurial developments in the rural areas of South Africa, and the reasons for several success stories.
    Bespreek entrepreneuriese ontwikkeling in die landelike gebiede van Suid Afrika, en die redes agter verskeie suksesverhale.

Top
©2022 U3A Stilbaai