U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.
DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewens-kwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.

MONTHLY MEETINGS
On the last Monday morning of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans and there is usually a PowerPoint presentation.
Some of the talks are available on video or slides - go to the "MonthlyTalks" page to view.

Monday 29 January 2024 at 10:00
Die Waenhuis, Jagersbosch
SAILING TRIP TO ANTARCTIC
Tielman Roos
Tielman Roos of Riversdale’s talks about his voyage on the 111-year old square rigger sailing vessel, the barque Europa, to the Antarctic in November-December 2022.
More information will follow in due course.

Meeting arrangements
You can join U3A Stilbaai before the meeting; the annual fee remains R30 per person.  You can pay by EFT into our banking account - our banking details are on the Administration page (click here).
Please wear your name tag to the meeting. If you paid you fees recently, the name tags will be available at the monthly meeting.
Bring R5 for a chance to win a very good bottle of wine! The R10 Gin raffle will take place again. The funds are earmarked for the Jagersbosch Fund and the annual payment of our U3A computer licence respectively.
MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandag oggend van  elke maand (uitgesluit Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interesante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels en daar is gewoonlik 'n PowerPoint voorlegging.
Sommige van die praatjies is op vidoe of skyfies- gaan na die "Maandelikse Praatjies" blad om te besigtig.

Maandag 29 Januarie 2024 om 10:00
Die Waenhuis, Jagersbosch
SEILJAGVAART NA ANTARKTIKA
Tielman Roos
Tielman Roos van Riversdal praat oor sy vaart in die 111-jaar oue “square rigger” seilskip, die bark Europa, na Antarktika in November-Desember 2022.
Meer inligting sal mettertyd volg.

Vergadering-reëlings
U kan by U3A Stilbaai aansluit voor die vergadering; die lede-gelde bly R30 per persoon vir die jaar. U  kan 'n EFO deposito in ons bankrekening maak - ons bankdetails is op ons Administrasie blad (klik hier).
Dra asseblief u naamkaartjie na die vergadering. As u onlangs  u ledegeld  betaal het, sal die naamkaartjie beskikbaar wees by die maandelikse vergadering.
Bring R5 saam vir ‘n kans om ’n bottel baie goeie wyn te wen! Die R10 Gin-loting sal weer plaasvind soos in die verlede. Fondse word ge-oormerk vir onderskeidelik die Jagersbosch Fonds sowel as die jaarlikse lisensie vir die U3A-rekenaar.

INTERESTING PUBLICATIONS
Over the years several interesting articles of work done by some of our groups, as well as individual members, were published.
U3A Bird Group - SABAP2
  Three articles about the Bird Group's Southern Africa Bird Atlas Project (SABAP2) surveys in Hessequa are listed in the Bird Group section.
  » Click here to view list of articles
The Stilbaai Midge
  Dr Deon Begemann studied the Stilbaai Midge and published an article about it's life cycle and also the problems it causes to livestock. The article suggests solutions to these problems.
  » Click here to open the article.
 INTERESSANTE PUBLIKASIES 
Oor die jare is verskeie interessante artikels oor die werk van sommige van ons groepe, sowel as individuele lede, gepubliseer.
U3A Voëlgroep - SABAP2
  Drie artikels oor die Voëlgroep se Suid-Afrikaanse Voëlatlas Projek (SAPAB2) se opnames in Hessequa word gelys in die Voëlgroep seksie.
  » Klik hier om die artikels te sien.
Die Stilbaai Muggie
  Dr Deon Begemann het die Stilbaai Muggie bestudeer en 'n artikel gepubliseer oor die muggie se lewensiklus en ook die probleme wat dit vir vee veroorsaak. Die artikel stel oplossings voor vir hierdie probleme.
  » Klik hier om die artikel oop te maak.

WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks by accessing a Google folder, U3A South Africa. There is a section for each U3A, you can browse these to find interesting subjects.
» Click here to open the U3A South Africa Webinar page

Talks on video or slide show
Various talks are available as videos or slide shows.
» Click here for the Monthly Talks page where these shows can be accessed.
WEBINARS & ZOOM PRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinars en Zoom praatjies bywoon in 'n Google vouer, U3A Suid-Afrika. Daar is 'n seksie vir elke U3A, julle kan dié deurgaan vir interessante onderwerpe.
» Klik hier vir die U3A Suid-Afrika webinar blad.

Lesings op video of skyfievertoning.
Verskeie praatjies is beskikbaar as videos of skyfievertonings.
» Klik hier na die Maandelikse Lesings blad waar die vertonings oopgemaak kan word.

JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.

U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter is available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
©2023 U3A Stilbaai