U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewenskwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrigprogramme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.
OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.

MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandagoggend van elke maand (behalwe Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interessante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels (volgens die voorkeur van die spreker) en daar is gewoonlik 'n PowerPoint-voorlegging.
Kliek hier vir voorlopige besonderhede van die volgende praatjies. 'n Bulletin met volledige inligting word twee weke voor die vergadering per e-pos aan alle lede gestuur.
Opsommings van al ons vorige praatjies (sommige met video of skyfies) is beskikbaar - kliek hier.
MONTHLY MEETINGS
On the last Monday of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans (according to the speaker's preference) and there usually is a PowerPoint presentation.
Click here for the provisional programme for the following months. A Bulletin with more information is sent to all members approximately two weeks before each meeting.
Summaries of all previous talks (some with slides and video) are available - click here.

NUWE LEDE
U3A Stilbaai verwelkom nuwe lede. Ledegeld is R30 per persoon per jaar. U kan aansluit deur kontant te betaal by 'n Maandelikse Vergadering (sien hierbo), of (verkieslik) elektronies na ons bankrekening (kliek hier vir besonderhede).
Bevestig asseblief u bankbetaling deur 'n e-pos te stuur na info@u3astilbaai.org. Dit is belangrik sodat u by ons ledelys gevoeg kan word. (Die bank se boodskap aan ons van u betaling bevat nie u e-posadres nie.) Andersinds sal u nie ons maandelikse nuusbriewe ontvang om u ingelig te hou oor U3A aktiwiteite nie. Alle e-posadresse word vertroulik hanteer.
NEW MEMBERS
U3A Stilbaai welcomes new members. Membership fees are R30 per person per year. You may join by paying in cash at a Monthly Meeting (see above), or (preferably) by electronic transfer to our account (click here for details).
Please confirm your bank payment by email to info@u3astilbaai.org. This is important to enable us to add you to our mailimg list. (The bank's message to us about your payment does not include your email address.) Otherwise you will not receive our monthly newsletters and you will not to be kept up to date on U3A activities. All email addresses are considered confidential.

 INTERESSANTE PUBLIKASIES 
Oor die jare is verskeie interessante artikels oor die werk van sommige van ons groepe, sowel as individuele lede, gepubliseer.
  » Kliek hier vir skakels na die artikels.
INTERESTING PUBLICATIONS
Over the years several interesting articles of work done by some of our groups, as well as individual members, were published.
  » Click here for links to these articles.

U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbriefblad te gaan.
U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter are available.
» Click here to to go to the Newsletter page.

WEBINARE & ZOOMPRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinare en Zoompraatjies bywoon van ander U3A-takke. Kliek hier vir die U3A Suid-Afrika webinaarblad. Daar is 'n seksie vir elke U3A-tak. Julle kan dit deurgaan vir interessante onderwerpe.
WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks of other U3A branches. Click here to open the U3A South Africa Webinar page. There is a section for each U3A branch. You can browse these to find interesting subjects.

VOËLSKUILING OPGRADERING
Die U3A Stilbaai Voëlgroep se opgradering van die Roland Rudd-skuiling is afgehandel. Die Groep se volgende projek is die verbetering van die omgewing rondom die dam.
» Klik hier om meer te lees van die projek.
» Klik hier vir 'n lys van donateurs.
BIRD HIDE UPGRADE
The U3A Stilbaai Bird Group's upgrading of the Roland Rudd Bird Hide has been completed. The Group's next project is to improve the environment at the dam.
» Click here to read more about the project.
» Click here for list of donors.

JAGERSBOSCHFONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersboschfonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.
JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.

VRYWARING
Neem asseblief kennis van die volgende artikels in die Grondwet van U3A Stilbaai. Die Engelse weergawe is die amptelike; die Afrikaanse weergawe word tans hesien:
10.1 Geen lid, ampsdraer of werknemer van U3A Stilbaai is aanspreeklik vir die doen of late van enige ander lid, ampsdraer of werknemer van U3A Stilbaai nie.
10.2 Geen lid, ampsdraer of werknemer van U3A Stilbaai is in sy of haar persoonlike hoedanigheid aanspreeklik vir die gevolge van doen of late hetsy van U3A Stilbaai as ‘n entiteit of van enige lid, ampsdraer of werknemer namens U3A Stilbaai nie. Opsetlike bedrog, onregmatige optrede of versuim, en growwe nalatigheid is uitgesluit van hierdie vrywaring.
LIABILITY
Please take note of the following articles from the Constitution of U3A Stilbaai:
10.1 Neither U3A Stilbaai nor the Committee nor any member of U3A Stilbaai shall incur any liability in respect of actions in good faith or in respect of liabilities incurred by or on behalf of U3A Stilbaai.
10.2 Neither U3A Stilbaai nor the Committee nor any member shall be chargeable or responsible for damage or loss caused by any thing or act done or omitted to be done by him/ her or any agent employed by him/her or by any member, provided reasonable supervision be exercised over any such agent, or by reason of any mistake or omission made in good faith by the Committee or any member or by reason of any other matter or thing other than wilful and individual fraud or wrongdoing or wrongful omission on the part of the Committee or any member who is sought to be made liable.

Top
©2023 U3A Stilbaai