U3A Stilbaai
 
ADMINISTRASIE ~ ADMINISTRATION

Kontak ons:
Kontak ons per epos: info@u3astilbaai.org.

Lidmaatskap:
Lidmaatskap is oop vir enige persoon wat belangstel om U3A Stilbaai se doelwitte na te streef. Hierdie doelwitte is in U3A Stilbaai se grondwet <klik hier>.
Ledegelde is R30 per persoon per jaar, dit bly dieselfde vir 2024.
Nuwe lede: Epos ons asseblief apart sodat ons u kontak details op rekord het, ons benodig u epos en sel of telefoonnommer - epos aan info@u3astilbaai.org.
Die lidmaatskap van nuwe lede wat nou aansluit sal geldig wees tot einde Desember 2024.
Ons finansiële jaar is van 1 Januarie tot 31 Desember elke jaar.

Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, 4 van 2013.
Die Wet of Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013 (POPI Wet) is van 1 Julie 2021 van krag. Die doel van die Wet is om mense se persoonlike inligting wat verwerk word deur openbare of private liggame, te beskerm. Soos enige organisasie in Suid-Afrika, is U3A Stilbaai ook onderhewe aan die bepalings van die wet.
U3A Stilbaai het die volgende inligting van ons lede in ons databasis:
 • Naam
 • Epos adres
 • Kontak nommer (verkieslik selfoon)
Ons het geen ander persoonlike data in ons databasis nie, nie eers 'n fisiese en/of posadres nie.
Die name van ons lede kan aan ander organisasies of persone beskikbaar gemaak word vir 'n goeie rede wat deur die Komitee goedgekeur word. Ons sal NIE u epos adres of kontaknommer aan enige ander organisasie of persoon sonder u persoonlike goedkeuring verskaf nie.

Bank besonderhede:
Bank ABSA Bank
Rekening Naam: U3A Stilbaai
Rekening Nommer: 9321 782 429
Tipe rekening: Sake spaarrekening
Tak: Sake-bank - Stilbaai
Takkode: 632005
Wanneer ledegeld betaal word, vul asseblief U NAAM in as verwysing. Enige betalings wat sonder 'n naam ontvang is, sal met dank as 'n donasie aanvaar word - maar dit sal beteken dat u ledegeld nog uitstaande is.
Bevestig betaling deur vir ons 'n epos te stuur aan info@u3astilbaai.org onmiddelik na die betaling.
Nuwe lede: Epos ons asseblief apart sodat ons u kontak details op rekord het, ons benodig u epos en sel of telefoonnommer - epos aan info@u3astilbaai.org.

Uitvoerende Komitee:
Die ampsdraers van U3A Stilbaai vir die 2023 jaar is op 6 Februarie 2023 by die Komitee Vergadering aangewys na die verkiesing van die komitee op die Algemene Jaarvergadering op 30 Januarie 2023.
Voorsitter: Niel van Wyk
Ondervoorsitter: Deon Begemann
Sekretaris: Eugenie Wiggins
Assistent-sekretaris: Johan Buys
Tesourier: Estelle van Rooyen
Tegniese hulp: Karel Nel & Phil Scheffer
Webtuiste: Niel van Wyk & Johan Buys
Addisionele lid: Marguerite Smit
Koöpteerde  lid: Nina du Toit

Algemene Jaarvergaderings:
Dokumente is in pdf formaat beskikbaar - kliek op titel:
AJV 2022
» Voorsitter se Verslag - 2022
» Finansiële Verslag - 2022
» Notule van AJV - 30 Jan 2023
AJV 2021
» Voorsitter se verslag - 2021
» Finansiële verslag - 2021
AJV 2019/20
» Voorsitter se Verslag - 2019/20
» Finansiële Verslag - 2019/20
AJV 2018/19
» Voorsitter Verslag - 2018/19
» Finansiële State - 2018/19
AJV 2017/18
» Notule van Algemene Jaarvergadering - 30 Julie 2018
» Voorsitter Verslag - 2017/18
» Finansiële State - 2017/18
AJV 2016/17
» Notule van Algemene Jaarvergadering - 31 Julie 2017
» Voorsitter Verslag - 2016/17
» Finansiële State - 2016/17
» Notule van Stigtingsvergadering - 25 Julie 2016
Contact us:
Contact us by email: info@u3astilbaai.org.

Membership:
Membership is open to any person interested in the pursuit of the objectives of U3A Stilbaai. These objectives are in U3A Stilbaai's constitution <click here>.
Membership fees are R30 per person per year, it remains the same for 2024.
New members: Please email us separately so that we have your contact details on record, we require your email and cell or telephone number - email to info@u3astilbaai.org.
The membership of new members joining now will be valid till the end of December 2024.
Our financial year is from 1 January to 31 December each year.

 Protection of Personal Information Act, 4 of 2013
The Protection of Personal Information Act, Act 4 of 2013 (POPI Act) becomes effective from 1 July 2021. The purpose of the Act is to protect people's personal information processed by public and private bodies. Like any organisation in South Africa, U3A Stilbaai is also subject to the provisions of the Act.
U3A Stilbaai keeps the following information of our members in our database:
 • Name
 • Email addrress
 • Contact number (preferably cellphone)
We have no other personal information in our database, not even a physical and/or postal address.
The names of our members can be provided to other organisations or persons for a good reason which must be approved by the Committee. We will NOT provide any other organisation or person with your email address or contact number unless you personally approve it.

Banking details:
Bank: ABSA Bank
Account Name: U3A Stilbaai
Account Number: 9321 782 429
Type of account: Business savings account
Branch: Business Bank - Stilbaai
Branch code: 632005
When paying membership fees, please enter YOUR NAME in the reference field. Any payments received without a name, will be gratefully accepted as a donation - but this will mean that your membership fee is still outstanding.
To confirm payment, please email us at info@u3astilbaai.org immediately after the payment.
New members: Please email us separately so that we have your contact details on record, we require your email and cell or telephone number - email to info@u3astilbaai.org.

Executive Committee:
The office bearers of U3A Stilbaai for the 2023 year were nominated at the Committee meeting of 6 February 2023 after election of the committee at the Annual General Meeting on 30 January 2023
Chairperson: Niel van Wyk
Vice chairperson: Deon Begemann
Secretary: Eugenie Wiggins
Assistant secretary:  Johan Buys
Treasurer: Estelle van Rooyen
Technical support: Karel Nel & Phil Scheffer
Website: Niel van Wyk & Johan Buys
Additional member: Marguerite Smit
Co-opted member: Nina du Toit

Annual General Meetings:
Documents are available in pdf format - click on title:
AGM 2022
» Chairperson's Report - 2022
» Financial Report - 2022
» Minutes of AGM - 30 Jan 2023
AGM 2021
» Chairperson's Report - 2021
» Financial Report - 2021
AGM 2019/20
» Chairperson's Report - 2019/20
» Financial Report - 2019/20
AGM 2018/19
» Chairpersons' Report - 2018/19
»  Financial Statements - 2018/19
AGM 2017/18
» Minutes of Annual General Meeting - 30 July 2018
» Chairperson's Report - 2017/18
» Financial Statements - 2017/18
AGM 2016/17
» Minutes of Annual General Meeting - 31 July 2017 
» Chairperson's Report - 2016/17
» Financial Statements - 2016/17
» Minutes of Inaugural Meeting - 25 July 2016

Top
© 2023 U3A Stilbaai